پس از آماده سازی نمونه ها جهت انجام آزمایشات مربوطه آنها را باید به ابعاد 5/2 ×5/2 سانتی متر برش داده، به این صورت که از منطقه جوش نمونه ها حداقل دو نمونه با ابعاد ذکر شده به وسیله دستگاه برش عمودی برش داده و پس از اتمام کار برش از هر نمونه ما دو شماره گذاری یکسان که همان شماره نمونه اصلی می باشد نام گذاری و در پایان 28 نمونه که جهت آزمایشات سختی سنجی و مقاومت به سایش بایستی به کار روند. شکل 3-3 نمونه برش کاری شده به ابعاد 5/2 ×5/2 سانتی متر،جهت آزمایشات سختی سنجی و مقاومت به سایش
شکل 3-3: نمونه برش کاری شده به ابعاد 5/2 ×5/2 سانتی متر،جهت آزمایشات سختی سنجی و مقاومت به سایش
آزمایش میکروسختی
به منظور تعیین میزان سختی آزمایش میکروسختی از همه ی نمونه ها به عمل آمد.آزمایش ها به کمک دستگاه میکروسختی Coopa Haaresh انجام شد (شکل 3-4).
شکل 3-4: دستگاه میکروسختی.
آزمایش میکروسختی با نیروی 500گرم که به مدت15 ثانیه به نمونه اعمال می شد،انجام شد. از هر نمونه چهار آزمایش گرفته شد و میانگین سختی های حاصل به عنوان سختی هر نمونه در جدول سختی قرار داده شد.
بررسی خواص سایشی
به منظور بررسی مقاومت به سایش نمونه ها،آزمایش سایش از نوع پین ودیسک انجام شد( شکل 3-5 و 3-6).
شکل 3-5: دستگاه آزمایش سایش پین ودیسک.
شکل 3-6: دستگاه آزمایش سایش پین ودیسک. جزییات دستگاه.
قبل از انجام آزمایش، سطح مورد نظر نمونه ها جهت سایش، به کمک استون شستشو شد تا سطح کاملاً تمیز و عاری از مواد زائد باشد.
نیروی اعمالی در آزمایش سایش،10نیوتن و میزان مسافت طی شده 100 متر بود که با سرعت 0.1 متر بر ثانیه طی می شد. این مسافت بر روی دایره ای به قطر 13 میلی متر طی می شد. قبل وبعد از هرآزمایش، نمونه ها به کمک ترازو با دقت 0.0001 گرم وزن شد و میزان کاهش وزن محاسبه شد.
پس از انجام آزمایش های سایش،سطح سایش نمونه ها جدا شده و پس از مختصری تمیزکاری با استفاده از استون و مسواک،به منظور تعیین مکانیزم سایش،با میکروسکوپ الکترونیSEM مشاهده شدند.(شکل3-7) همچنین پین از جنس فولاد HSS استفاده شد. قطر پین ها5 میلیمتر و طول آن 50 میلیمتر بود.

مطلب مرتبط :   رضایت‌مندی از روابط زناشویی از دیدگاه روانشناختی

شکل3-7: سطح سایش نمونه ها پس از انجام آزمایش های سایش
بررسی خواص و ریز ساختار
در نهایت، سطوح ساییده شده نمونه های تست سایش،توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل Cambridge S360 بررسی شدند(شکل3-8).
شکل 3-8: دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM.
فصل چهارم
نتایج
نتایج تست سختی سنجی :
همانطور که قبلا ذکر شد از هر نمونه چهار بار آزمایش سختی به عمل آمد و میانگین سختی به عنوان عدد سختی نمونه مورد نظر در جدول لحاظ شد. جدول زیر شامل اعداد سختی، در هربار تست نمونه، ومیانگین عدد سختی برای نمونه ی مورد نظر است.
جدول 4-1 : اعداد سختی بدست امده از ازمایش میکروسختی.
شماره