نمودار (3-8): نمودار نیمه لگاریتمی غلظت CAP بر حسب زمان تابش در شدت نورهای فرابنفش مختلف

نمودار (3-9): نمودار نیمه لگاریتمی غلظت CAP بر حسب زمان تابش در pHهای اولیه مختلف
بمنظور تعیین ثابت های معادله لانگمویر- هنیشلوود می توان مطابق با معادله (3-6) از رگرسیون غیر خطی، مقادیر kap نسبت به غلظت اولیه CAP، مقادیر kL-H و Kads را تعیین نمود (شکل 3-10). مقادیر kL-H و Kads برای حذف CAP بر روی نانوذرات TiO2 تثبیت شده بترتیب mg L-1 min-1 9/0 و L mg-1 03/1 بدست می آید.

نمودار (3-10): نمودار ثابت سرعت ظاهری حذف بر حسب غلظت اولیه کلرامفنیکول
بمنظور بررسی تأثیر شدت تابش نور UV در فعالیت نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای در حذف CAP، نمودار kap بر حسب شدت تابش نور در شکل (3-11) نشان داده شده است. مطابق نمودار می توان به روش رگرسیون غیر خطی، ارتباطی بین Kads و شدت تابش نور بصورت زیر بدست آورد:
R2 = 0.97

نمودار (3-11): نمودار ثابت سرعت ظاهری حذف بر حسب شدت نور


نمودار (3-12) نیز تأثیر pH اولیه محلول را در مقدار kap نشان می دهد. بروش رگرسیون غیرخطی رابطه ای به شکل زیر بین kap و pH اولیه محلول حاصل می شود:
R2 = 0.99

نمودار (3-12): نمودار ثابت سرعت ظاهری حذف بر حسب pH اولیه محلول CAP
معادله سینتیکی نهایی حاصل از تلفیق کلیه روابط بدست آمده بصورت زیر می باشد:

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

نتایج حاصل از این معادله سینتیکی در پیش بینی مقدار kap در شرایط مختلف در نمودار (3-13) نشان داده شده است. همانطوریکه از این نمودار مشخص است، مطابقت خوبی مابین نتایج تجربی و نتایج حاصل از معادله فوق وجود دارد.

نمودار (3-13): مقایسه مقادیر kap محاسباتی و تجربی برای حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده
3-5- مطالعات معدنی سازی CAP توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در فتوراکتور ناپیوسته
برای بررسی میزان معدنی سازی کلرامفنیکول توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی بستر شیشه ای در فتوراکتور ناپیوسته از اندازه گیری TOC و نیز اندازه گیری محصولات مهم معدنی سازی این ترکیب یعنی آمونیوم، نیترات، نیتریت و کلرید بهره برده شده است. آزمایشات انجام گرفته در این بخش بر روی کلرامفنیکول با غلظت اولیه 20 میلی گرم بر لیتر، در شدت نور W m-2 7/36 و در pH خود نمونه صورت گرفته است.
نمودار (3-14) نتایج حاصل از اندازه گیری TOC را نشان می دهد. بطوریکه مشاهده می شود، TOC در مدت زمان 120 دقیقه از ppm 533/9 به صفر کاهش می یابد. بنابراین می توان گفت آب خروجی از فتوراکتور دارای هیچگونه ترکیب آلی نمی باشد.

نمودار (3-14): نتایج اندازه گیری TOC در حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده