جدول(3-6) : مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی شنی
شوری
(دسی زیمنس بر متر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
(سانتی متر در روز)
1 a10/16
3 b43/17
5 c40/18
حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1٪ می باشد.
شکل (3- 2) نشان می دهد در خاک لومی با افزایش شوری مقدار هدایت هیدرولیکی افزایش می یابد و با افزایش نسبت جذبی سدیم مقدار هدایت هیدرولیکی کاهش می یابد پس کمترین هدایت هیدرولیکی در شوری1 (دسی زیمنس بر متر) و نسبت جذبی سدیم12 (ریشه میلی اکی والان در لیتر) و بیشترین مقدار هدایت هیدرولیکی در شوری 5 (دسی زیمنس بر متر) و نسبت جذبی سدیم 9 (ریشه میلی اکی والان درلیتر) می باشد.

شکل(3-2): تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی
مقایسه محلول شماره1 (EC=1 dS/m , SAR=6 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد(EC=0.331 dS/m , SAR=0.264 meq1/2 L-1/2) باعث افزایش 43/7 درصدی در هدایت هیدرولیکی اشباع خاک می شود.
مقایسه محلول شماره2 (EC=1 dS/m , SAR=9 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 2/6 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره3 (EC=1 dS/m , SAR=12 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 5/1 درصد کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره4 (EC=3 dS/m , SAR=6 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 05/15 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره5 (EC=3 dS/m , SAR=9 meq1/2 L-1/2)با نمونه شاهد 9/14 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بافت لومی را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره6 (EC=3 dS/m , SAR=12 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 88/7 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره7 (EC=5 dS/m , SAR=9 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 18/19 درصد افزایش را در هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره8 (EC=5 dS/m , SAR=12 meq1/2 L-1/2) با نمونه شاهد 54/18 درصد افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 1، 2 و 3 نشان می دهد که با افزایش نسبت جذبی سدیم از6 به 9 و 12 (ریشه میلی اکی والان در لیتر) به ترتیب 14/1 و 36/8 در صد کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع را در خاک لومی نشان می دهد.
مقایسه محلول شماره 4 ،5 و 6 نشان می دهد که با افزایش نسبت جذبی سدیم از6 به 9 و 12 (ریشه میلی اکی والان در لیتر) به ترتیب 17/0 و 24/6 درصد کاهش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک را نشان می دهد.
همچنین مقایسه محلول شماره 7 و 8 نشان می دهد که با افزایش نسبت جذبی سدیم از 9 به 12 (ریشه میلی اکی والان در لیتر) هدایت هیدرولیکی اشباع خاک 49/0 درصد کاهش یافت.