139/0
5
1
034/0
پس از محاسبه همه اوزان طبقات عوامل، وزن یا امتیاز هر طبقه به لایه مربوطه در محیط مدل اضافه و لایههای وزنی به‌منظور تهیه نقشه ریسک تهیه گردید (شکل 4-14، 4-15، 4-16 و 4-17).
شکل 4-14- نقشههای وزنی عامل شیب در دیدگاههای مختلف کارشناسی به ترتیب از راست به چپ:
زمینشناسی، آبیاری و آبخیزداری
شکل 4-15- نقشههای وزنی عامل کیفت آب در دیدگاههای مختلف کارشناسی به ترتیب از راست به چپ:
زمینشناسی، آبیاری و آبخیزداری
شکل 4-16- نقشههای وزنی عامل عمق آب زیرزمینی در دیدگاههای مختلف کارشناسی به ترتیب از راست به چپ:
زمینشناسی، آبیاری و آبخیزداری
شکل 4-17- نقشههای وزنی عامل واحدهای زمینشناسی در دیدگاههای مختلف کارشناسی به ترتیب از راست به چپ: زمینشناسی، آبیاری و آبخیزداری
4-5-3- تهیه نقشه مناطق مناسب تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی
پس از تهیه نقشههای وزنی عوامل مؤثر بر تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در سه دیدگاه کارشناسی آبخیزداری، آبیاری و زمین‌شناسی، به ترتیب در مرحلۀ بعد نسبت به تلفیق این نقشهها با استفاده از رابطههای 4-1، 4-2 و 4-3 در نرم‌افزار ArcGIS بر پایۀ روش AHP اقدام شد.
رابطۀ 4-1
ARGW = 0.491 Sw + 0.174 DGw + 0.248 QWw + 0.086 Gw
رابطۀ 4-2
ARGI = 0.483 SI + 0.185 DGI + 0.276 QWI + 0.056 GI
رابطۀ 4-3
ARGG = 0.143 SG + 0.220 DGG + 0.046 QWG + 0.592 GG
در این روابط، ARG شاخص تغذیه آب زیرزمینی، S، DG، QW و G به ترتیب عوامل شیب، عمق آب زیرزمینی، کیفیت آب و زمینشناسی میباشد. W، I و G به ترتیب دیدگاههای کارشناسی آبخیزداری، آبیاری و زمینشناسی میباشند.
سپس کلیه لایهها با توجه به رابطه ارائه‌شده در بالا در محیط نرم‌افزار ArcGIS تلفیق‌شده و نقشه تلفیقی اولیه مناطق مناسب تغذیه آب زیرزمینی با توجه به سه دیدگاه کارشناسی به روش AHP تولید گردید. شکل 4-18، 4-19 و 4-20 نقشههای اولیه پهنهبندی توانمندی تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی را با بهکارگیری دیدگاههای کارشناسی نشان میدهد، در این نقشهها سطح دشت خوی به چهار طبقه کاملاً نامناسب، نامناسب، نسبتاً مناسب و مناسب تقسیم شدند.
شکل 4-18- نقشۀ اولیه پهنهبندی مناطق تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی در دیدگاه آبخیزداری
شکل 4-19- نقشۀ اولیه پهنهبندی مناطق تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی در دیدگاه آبیاری
شکل 4-20- نقشۀ اولیه پهنهبندی مناطق تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی در دیدگاه زمینشناسی
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از نقشههای اولیه بدون اعمال لایه محدودیت کاربری، در دیدگاههای آبخیزداری، آبیاری و زمینشناسی به ترتیب 19/47، 18/42 و 37/42 درصد مناسب اجرای عملیات تغذیه مصنوعی و 99/52، 81/57 و 64/57 درصد مناسب برای اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در دشت خوی نبوده است (جدول 4-7).