چهار نقشه شیب، کیفیت آب، عمق آب زیرزمینی و زمینشناسی به‌عنوان نقشههای پایه، نقشه کاربری به‌عنوان فیلتر و نقشه شبکه آبراههای و رتبهبندی آبراههها که دارای آب زیادی میباشند، یعنی رتبههای 4 و 3 نیز به‌صورت جداگانه، با نقشه حاوی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی تلفیق خواهند شد. پس از به دست آوردن نتایج، نقاط و مناطق حاصله، از نقطه نشر نزدیکی به منابع آب بررسی میشوند. به‌منظور انتخاب مناطق مناسب تغذیه آب زیرزمینی اطراف آبراهههای رتبهای 4 و 3، به ترتیب از بافرهای 100 و 50 متری استفاده شدند.
فصل چهارم: نتایج
4-1- نقشههای طبقات عوامل مؤثر بر تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
4-1-1- نقشه طبقات شیب
نقشه طبقات شیب در شکل 4-1 ارائه‌شده است. بر اساس این نقشه طبقات کم شیب در قسمت مرکزی منطقه (دشت خوی) قرار داشتهاند و با افزایش ارتفاع در اطراف منطقه شیب نیز افزایش‌یافته است. طبقه شیب 5-1 درصد با مساحتی در حدود 61/34013 هکتار نزدیک به 37/35 درصد بالاترین مساحت را در بین طبقات شیب به خود اختصاص داده است. طبقات شیب بیشتر از 10 درصد، 10-5 درصد و 1-0 درصد به ترتیب با 51/28317 هکتار (45/29%)، 63/26622 هکتار (69/27%) و 01/7190 هکتار (48/7%) در رتبههای بعدی قرارگرفته‌اند.
شکل 4-1- نقشه طبقات شیب دشت خوی
4-1-2- نقشه رتبه آبراهه
به‌منظور تهیه نقشه رتبه‌بندی آبراههها پس از حذف چاهک‌های موجود در نقشه ارتفاع (شکل 4-2) اقدام به تهیه نقشههای جهت جریان (شکل 4-3) و انباشت جریان (شکل 4-4) گردید تا با توجه به این نقشهها، نقشۀ رتبهبندی آبراههها (شکل 4-5) با استفاده از روش استرالر در محیط نرم‌افزار ArcMap تولید گردد.
شکل 4-2- نقشه ارتفاع (DEM) دشت خوی
شکل 4-3- نقشه جهت جریان (Flow Direction) دشت خوی
شکل 4-5- نقشه انباشت جریان (Flow Accumulation) دشت خوی
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از نقشه رتبهبندی آبراههها (شکل 4-6) مشخص گردید که رتبه یک با طولی حدود 07/149008 متر بالاترین میزان طول در رتبهبندی آبراههها در منطقه را به خود اختصاص داده است. رتبههای 2، 3 و 4 نیز با طولی برابر با 60/66199، 48/47915 و 62/19713 متر ازلحاظ میزان طول رتبه آبراهه در مکانهای بعدی قرارگرفته‌اند.
شکل 4-6- نقشه رتبهبندی آبراههها در دشت خوی
4-1-3- نقشه طبقات عمق آب زیرزمینی
بر اساس نقشه طبقهبندی عمق آب زیرزمینی (شکل 4-7)، طبقه چهارم (عمق بیش از 25 متر) با مساحتی در حدود 45/38655 هکتار، 20/40 درصد از منطقه را به خود اختصاص داده است و عمق کمتر از 6 متر آب زیرزمینی فقط 81/9 درصد (14/9436 هکتار) از منطقه را تحت پوشش قرار داده است. طبقات دوم و سوم نیز با 99/26 و 00/23 درصد (به ترتیب 38/25945 و 75/22110 هکتار) در مکانهای بعدی هستند.
شکل 4-7- نقشه عمق آب زیرزمینی در دشت خوی
4-1-4- نقشه طبقات کیفیت آب
با توجه به مطالعات صورت گرفته نقشه کیفیت آب نیز در چهار طبقه (شکل 4-8) تهیه گردید و بر اساس نتایج، به ترتیب طبقه دوم، اول، سوم و چهارم با 53/61، 78/25، 94/11 و 76/0 درصد مساحت در ردههای اول تا چهارم میزان مساحت در منطقه قرار گرفتند.
شکل 4-8- نقشه عمق آب زیرزمینی در دشت خوی
4-1-5- نقشه طبقات زمینشناسی
بر اساس نقشه زمین‌شناسی، منطقه موردمطالعه (شکل 4-9) دارای واحدهای Qt1، Plqc، am، URig و OMr میباشد که اطلاعات کلی آن‌ها به‌صورت زیر میباشد:
Qt1 (high level piedmont fan and vally terrace deposits): این واحد شامل پادگانههای آبرفتی قدیمی دامنه‌ها بوده و بیشتر از نوع کنگلومرا با سیمان سست است و قطعات سنگی در ابعاد مختلف با گرد شدگی ضعیف تا متوسط میباشد و مربوط به دوره کوارترنر است.
Plqc (fluvial conglomerate, piedmont conglomerate and sandeston): این واحد شامل رسوبات مخروط‌های آبرفتی، کنگلومرای دامنهای و ماسه‌سنگ می‌باشد.
Am (amphibolite): این واحد شامل آفیبولیت و مربوطه به دوره کوارترنر است.
URig (red marl, gypsiferous marl, sandeston and conglomerate): این واحد نیز شامل مارن گچی، مارن قرمز، ماسه‌سنگ و کنگلومرا میباشد.
OM (marl, white to green, sandy marl, marly sandeston): این واحد نیز شامل مارن، سفید تا سبز، مارن ماسهای و ماسه‌سنگ مارنی.