نقاط قوت
نقاط ضعف
عوامل بیرونی↓
فرصت ها
استراتژی‌های بهره برداری از فرصت‌ها به کمک نقاط قوت
استراتژی‌های بهره برداری از فرصت‌ها به کمک حذف نقاط قوت
تهدیدها
استراتژی‌های مبارزه با تهدیدات به کمک نقاط قوت
استراتژی‌های مبارزه با تهدیدات به کمک حذف نقاط قوت
با استفاده از ماتریس SWOT می‌توان چهار نوع استراتژی را ارائه نمود:
استراتژی‌های SO
استراتژی‌های WO
استراتژی‌های ST
استراتژی‌های WT
هرکدام از استراتژی‌هایی که در بالا نام برده شد ناظر به وضعیت خاص شرکت و محیط اطراف آن و اثراتی که آن محیط بر سازمان در پروژه‌هایش دارد می‌باشد. در گام اول بایستی عوامل اصلی داخلی و خارجی را مقایسه کرد.
این قسمت، مشکل‌ترین بخش تهیه‌ی ماتریس است و توان قضاوت بالایی را می‌طلبد. میزان مناسب بودن استراتژی‌هایی که از این متد به دست می‌آید و صحیح یا نادرست بودن آنها به صحت اطلاعاتی می‌باشد که تا کنون گردآوری شده و قوت و ضعف این استراتژی‌ها بستگی زیادی دارد به دقتی که در تحلیل ارزیابی عوامل درونی و بیرونی سازمان صرف شده است.
استراتژی‌های SO (نقاط قوت و فرصت‌ها )
همانطور که مشخص است این استراتژی‌ها از تقابل نقاط قوت سازمان در راستای پروژه‌هایش و فرصت‌های موجود در محیط به دست می‌آید. با اجرای استراتژی‌هایی سازمان می‌کوشد با به‌کارگیری نقاط قوت خود از فرصت‌ها بهره برداری کرده و کمال استفاده از آنها را ببرد.
استراتژی‌های ST (نقاط قوت و تهدیدها )
در این وضعیت سازمان کماکان و مشابه حالت قبل نقاط قوت خود را دارا می‌باشد و به آنها می‌بالد. تفاوت در آنجاست که تهدید، جایگزین فرصت شده است.در این موقعیت باید سعی شود استراتژی‌هایی را ایجاد و پیاده کرد و تا اثرات مخرب تهدیدها را تا حد امکان کاهش دهد.در این هنگام باید تمام سعی خود را کرد تا آسیب ندید نکته دیگری نیز وجود دارد و آن است که در برخی مواقع در پس هر تهدیدی، فرصتی نهفته است، اگر بتوان آن تناقض را حل نمود و ورق را برگرداند می‌توان از اثرات تهدید پرهیز نمود و حتی از آن موقعیت بهره‌ای هم برد.
استراتژی‌های WO (نقاط ضعف و فرصت ها)
در این موقعیت فرصت های موجود با نقاط ضعف سازمان مقایسه می شود، نگاه افراد باید به این وضعیت طوری باشد که با بهره‌گیری از فرصت‌ها بتوان نقاط ضعف را ترمیم کرد و یا حتی آنها را به نقاط قوت بدل نمود.
استراتژی‌های WT (نقاط ضعف و تهدید ها)
وجود تهدیدهای بسیار و نقاط ضعف متعدد برای هر سازمانی بسیار آسیب رسان خواهد بود. در این حالت بایستی سعی کرد که حالتی تدافعی گرفته و هدف سازمان این باشد که نقاط ضعف خود را کاهش داده و از تهدیدها پرهیز نماید. در این حالت چاره ای نیست جز اینکه برای بقا مبارزه کرد.