این ماتریس برای فرموله کردن استراتژی‌های اولیه‌ی سازمان استفاده می‌گردد که این مبتنی بر تحلیل پروژه‌های سازمان و محیط اطراف آن بر اساس قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات آن است. با استفاده ازاین ماتریس می‌توان چهار نوع استراتژی را ارائه نمود:
استراتژی‌های SO
استراتژی‌های WO
استراتژی‌های ST
استراتژی‌های WT
هرکدام از استراتژی‌هایی که در بالا نام برده شد ناظر به وضعیت خاص شرکت و محیط اطراف آن و اثراتی که آن محیط بر سازمان دارد، می باشد که در این تحقیق، این ماتریس در راستای پروژه‌های سازمان تنظیم گردیده است. در گام اول بایستی عوامل اصلی داخلی و خارجی را مقایسه کرد. این قسمت، مشکل ترین بخش تهیه‌ی ماتریس است و توان قضاوت بالایی را می‌طلبد. میزان مناسب بودن استراتژی‌هایی که از این متد به دست می‌آید و صحیح یا نادرست بودن آنها به صحت اطلاعاتی می‌باشد که تا کنون گردآوری شده و قوت و ضعف این استراتژی‌ها بستگی زیادی دارد به دقتی که در تحلیل ارزیابی عوامل درونی و بیرونی سازمان صرف گردیده است.
کارت امتیازدهی متوازن:
سازمان را از چهار جنبه‌ی مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری می‌سنجد. کارت امتیازدهی متوازن زبان مشترکی را پدید آورده که مدیران می‌توانند از آن برای بحث در مورد جهت‌گیری و اولویت‌های سازمان خود استفاده کنند. اهداف و شاخص‌های عملکردی در چهار وجه مستقل نیستند و ارتباطات علت و معلولی بین آنها وجود دارد. سازمان‌های نوآور و خلاق از این روش به عنوان یک سیستم مدیریت و با هدف مدیریت استراتژیک در یک دورنمای بلند مدت استفاده می کنند.
غربال‌‌سازی فازی:
روشی است جهت انتخاب بهترین استراتژی اخذ شده در یک پروژه که شامل دو مرحله می‌باشد که در فصول بعدی به طور مفصل شرح داده خواهد شد.
استراتژی:
استراتژی‌ها ابزاری هستند که سازمان به وسیله‌ی آن می‌تواند به هدف های بلندمدت خود دست یابد.
1-8 روش شناسی تحقیق
انتخاب استراتژی مناسب در بسیاری از پروژه‌ها معمولا با مشکل روبرو می‌شود که در این تحقیق، رویکردی ارائه می‌شود که به صورت زیر به حل و رفع این مساله می‌پردازد.
روش پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:
– استفاده از ماتریس SWOT به منظور فرموله کردن استراتژی‌های حاصله در پروژه
– تفکیک استراتژی‌ها به روش کارت امتیازی متوازن به چهار منظر مالی، مشتری مداری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی
– اتخاذ بهترین استراتژی با تکنیک غربال‌‌سازی فازی و تصمیم گیری
فصل دوم
عنوان: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه ی تحقیق
مقدمه
‌ در سال‌های گذشته با تغییرات شگفت آوری که در سازمان‌ها به وجود آمده است، مدیران پروژه نیز به فراست دریافته‌اند که با تعیین و تبیین اهداف و ماموریت‌ها در راستای پروژه‌های سازمان، در درازمدت بهتر می‌توانند پروژه‌های خود را به نتیجه برسانند. از این رو استفاده از برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در پروژه‌ها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. ‌با وجود اهمیت‌ مدیریت‌ استراتژیک‌ هنوز در بسیاری‌ از سازمان‌ها تاثیر حیاتی‌ آن‌ در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ پروژه‌های سازمان‌ به‌خوبی‌ درک‌ نشده‌ است. به‌ عقیده‌ی‌ بعضی‌ از اندیشمندان،‌ مدیریت‌ استراتژیک‌ بیانگر قدرت‌ خلاقیت‌ مدیران‌ و ساختن‌ آینده‌ است. دانشمندان و محققان زیادی در این زمینه به مطالعه پرداخته‌اند تا با ارائه‌ی مدلی در نهایت بتوان بهترین و کارآمدترین روش را برای تصمیم‌گیری بهترین استراتژی در پروژه‌ها در درازمدت انتخاب کرد. در این فصل به بیان پیشینه‌ی مدیریت استراتژیک و روش های آن، همچنین مطالعات انجام شده توسط سایر دانشمندان پرداخته می‌شود.
2-2 مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در ابتدا در پژوهشی به بررسی ماهیت رقابتی صنعت با توجه به پنج عامل رقابتی پورتر(مشهورترین و کارآمد ترین مدل تدوین استراتژی) پرداخته شده است. در این تحقیق که به‌ وسیله‌ی آنالیزSWOT، به تدوین استراتژی‌های سازمان و تفکیک آنها در چهار منظر BSC پرداخته شد، از خانه کیفیتQFD برای بررسی روابط بین چه چیزها یعنی استراتژی‌هایی که در مواجهه با پنج عامل رقابتی پورتر معرفی شده اند و چگونه‌ها یعنی استراتژی‌های حاصل از SWOT استفاده شده است و نهایتا از تکنیک غربال‌سازی فازی جهت بررسی روابط بین «چه‌چیز/معیارها» و «چگونه‌ها/گزینه‌ها» استفاده گردید تا استراتژی‌های نهایی این تحقیق مشخص گردند(زهرابی، 2011).