استفاده از اینترنت نیز از 15درصدبه 52درصددر این دوره افزایش پیدا کرده است. سرعت انتشار اینترنت 9برابر سریعتر از رادیو4برابر سریعتر از کامپیوترهای شخصی و 3برابر سریعتر از تلویزیون بوده است. کشور ما از نظر بهره مندی از اینترنت در بین 178کشور جهان رتبه 87را دارد که بر اساس طبقه بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزء کشور های متوسط به شمار می آید.اگر وب سایت های کودکان به امکانات اینترنتی که آنان را به استفاده از وب سایت علاقه مندمی کند،توجه نداشته باشند،ممکن است استفاده از این وب سایت ها کمتر شود،زیرا اگر پایگاهی ضعیف طراحی شده باشدکه کاربر از استفاده ی آن منصرف گردد،دیگر اهمیتی نداردکه تا چه میزان اطلاعات با کیفیت تهیه شده است.از آنجاکه امروزه هرکسی می توانددر یک وب سایت شخصی مطالبی منتشر و عرضه کندومتأسفانه هیچ استاندارد رسمی برای رعایت حداقل استانداردهاو معیارها وجود ندارد،بنابراین شناسایی مسائل مربوط به محتوا،جنبه های فنی و سایر معیارهای زیرگروه این مجموعه باید برای کودکان فرصت های سرگرمی و آرامش و خروجی هایی برای خلاقیت فراهم آورد و از رشد سالم پشتیبانی کند.اغلب مطالب ارائه شده در پایگاهها صریح و خشک نیست و نکات آموزشی در قالب عکس،فیلم با تصاویری زیبا مطرح شده تا کودکان بتوانند راحت تربا آن ارتباط برقرارکرده و غیر مستقیم و ناخودآگاه از آن تأثیربگیرند.از این رو دراین پژوهش تلاش شده است تا وضعیت پایگاههای مفیدایرانی کودکان در محیط وب بررسی شودو فرایند کارکرد آنها بر اجتماعی شدن کودکان به عنوان یکی از بهترین ابزارهای آموزشی و پرورشی،باید به نحو شایسته ای در اختیار این جامعه قرارگیرد.
فضای اینترنتی» یا به عبارت دیگر «فضای مجازی» و رایانه ای تکه های تقریباً نامحدود فرهنگ و یادگیری را ارائه می دهد و پرورشگاهی برای رشد و گسترش ذهن جوانان و کودکان است. این فضا منبع دانش و محل تکامل ایده های تازه است و مانند منبعی وافر از سرگرمی های شگفت انگیز در یک جهان مجازی است؛ جهانی که شخص می تواند با سهولتی جادویی تقریباً هر چیزی را با فشار یک انگشت به دست آورد. با وجود همه ی این ها، فضای مجازی، چالش های جدی را نیز خصوصاً برای کودکان و جوانان ایجاد کرده است. همان طور که کودکان در جهان گسترده ی «آنلاین» مشارکت می کنند، آن چه را که به این جهان مجازی ارسال شده مشاهده می کنند، وارد اتاق های گپ و گفت اینترنتی می شوند و یا به عضویت شبکه های اجتماعی در می آیند، در معرض عناصر اجتماعی ای که در جهان واقعی از آنها اجتناب می شود نیز قرار میگیرند. این عناصر اجتماعی در دنیای مجازی نیز مانند دنیای واقعی از دو وجه مثبت و منفی یا بد و خوب برخوردارند.
ارائه مدل
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

مطلب مرتبط :   سیستم تبدیل انرژی باد و توربین بادی

متغیرهایی همچون سایت کودکان یا اجتماعی شدن آنها با آموزش والدین ،دوستان و همسالان، طراحان سایت ها و مدرسه می توانند تأثیر مهم و فزاینده ای در اجتماعی شدن کودکان ایجاد کند. زیرا در رأس همه ی اینها آموزش قرار دارد. یعنی آموزش هم برای والدین ،دوستان و همسالان،طراحان سایت ها و معلمان مدرسه ضرورت دارد و دیگر اینکه این افراد با آموزش خود می توانند هم در طراحی سایت ها و هم در اجتماعی شدن کودکان نقش داشته باشند.
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق
در این تحقیق پس از تعیین موضوع ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع موجود در اینترنت و همچنین رؤیت برخی سایت های مرتبط با موضوع تحقیق و استفاده از کتابخانه های آنلاین، اقدام به جمع آوری اطلاعات در مورد مباحثی مانند سایت،اینترنت، فضای مجازی و اجتماعی شدن و سایر موارد مورد نیاز در بحث مربوطه نموده ایم.
در مجموع می توان گفت در این پروژه از روش های میدانی مانند مصاحبه و نیز روش های محوری مانند استفاده از منابع کتابخانه ای استفاده گردیده است.
سایت های اینترنتی نیز که مورد بررسی قرار گرفته اند سایت های مرتبط با بحث ما بوده اند .
جامعه آماری
با توجه به اینکه مورد تحقیق ما کودکان 2 تا 11 ساله می باشد عملاً استفاده از پرسشنامه مقدور نیست وتنها بااستناد به وب سایت های مربوط به کودکان اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده ایم . وب سایت هایی که ما در این پروژه بیشتر به آنها استناد نموده ایم به شرح ذیل می باشند
آدرس سایت عنوان سایت شماره