5- مخاطبان سایت : میزان بازدید روزانه سایت که در گزارش های مدیر سایت و شمارنده های موجود در آن ارائه شده گویایی موفقیت این پایگاه در جذب مخاطبان خود است.
6-تعاملی بودن : تعاملی بودن سایت ها سطوح مختلفی دارد که بر اساس نوع سایت و خدماتی که ارائه می دهد متفاوت است شاید بتوان سایت هایی که از تالارهای گفتگو استفاده می کنند را از تعاملی ترین سایت ها دانست .اما میزان تعامل بودن سایت بر اساس اهداف ،نیازها و نیز امکاناتی که نهاد مرتبط شناسایی می کند تعریف شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
7-توسعه سریع: در حقیقت سایت از پایگاه شخصی امروز به پایگاه عمومی تبدیل شود و توسعه پایگاه هم در میان مخاطبان سریع باشد.
8-استفاده آسان : ساختار ساده سایت و به کار گیری موتور جستجو گر در آن ، کاربری آن را برای مخاطبانش آسان می کند.عدم پیچیدگی و شلوغی صفحه اول سایت یا مخاطب را به سرعت به سوی موتور جستجو گر و یا دسته بندی ارائه شده در زیر عنوان فهرست هدایت می کند. از سوی دیگر نیز منطق ثابت موجود در کلیت سایت ،این روند را تسهیل می نماید.
9-استفاده از تصویر: استفاده از تصویر گرافیکی به گیرایی و جذابیت مطالب افزوده و از نقاط مثبت آن به حساب می آید.
پیشینه تحقیق
پشوتنی زاده (1384)در پژوهش خودبا عنوان «تعیین ویژگیهایی محتوایی مهم برای وب سایت های مخصوص نوجوانان 14-12ساله ایرانی »از مقایسه مهمترین ویژگیهای محتوایی سیاهه وارسی تنها وب سایت فارسی زبان نوجوانان 14-12ساله ،مشخص گردید فقط 16ویژگی محتوایی (18/30%)در این وب سایت رعایت شده اند که بیانگر بی توجهی یا نا آگاهی مسئولان ذیربط نسبت به این گونه منابع اطلاعاتی نوین برای نوجوانان است.
مهاجر(1385)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود از دانشگاه شیراز با عنوان «معماری اطلاعات از چشم اندازکودکان و نوجوانان:بررسی سایت های فارسی کودکان و نوجوانان در وب» با بررسی نقاط قوت و ضعف این وب سایت ها ، به وضعیت موجود در این زمینه پرداخته و چارچوبی را برای طراحی هرچه کاربرمدارانه تر آنها کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهدکه 36درصد از وب سایت های مورد پژوهش،ملاک های لازم در طراحی بصری صفحات را رعایت کرده اندو 55درصد از آنها ملاک های تعیین کننده در ارزشیابی محتوای صفحات را مدنظرقرار داده اند و در مجموع 58درصد از ملاک های ارزشیابی توسط این وب سایت ها رعایت شده است.همچنین یافته های این تحقیق مشخص می کندکه طراحان وب سایت های مورد پژوهش،به اصول طراحی محتوابیش از طرا حی بصری آگاهی و توجه داشته اند و لزوم آگاه سازی هر چه بیشتر طراحان نسبت به نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع یابی متفاوت کاربران کودک و نوجوان ،در جهت طراحی هر چه کاربردی تر این منابع نوین اطلاعاتی ضروری به نظر می رسد.
حسن زاده(1386)در پایان نامه خود با عنوان«بررسی وضعیت سایت های ایرانی کودکان و نوجوانان در محیط وب»به بررسی 21وب سایت مربوط به کودکان و نوجوانان ایرانی بر اساس سه معیار آدرس،محتواو جنبه های فنی یا طراحی سایت پرداخته است.
برادر و نجفی نیا(1387)در پژوهش خود با نام «ارزشیابی تارنما(وب سایت) های مجله های الکترونیکی پیوسته ی کودک و نوجوان در ایران» به بررسی نقاط قوت و ضعف این وب سایت ها با استفاده از فرم سنجشی که بر اساس پنج مؤلفه ی محتوا و ساختار(از لحاظ طراحی بصری)ساختار(از لحاظ فنی) حق مؤلف و شاخص های کارکردی تنظیم شده است پرداخته اند.
چارچوب نظری تحقیق
1– کنش متقابل نمادین : نظریه ای است که بر اهمیت ارتباطات نمادین یعنی ژست ها و مهمتر از همه زبان در رشد فرد،گروه و جامعه تأکید می کند. این نظریه بیان می کند که رفتار اجتماعی ما به نقش ها و پایگاههایی که مورد پذیرش ماست،بستگی دارد. همچنین رفتار اجتماعی ما، بنابر گروهی که بدان تعلق داریم و نهادهایی که در آن ایفای وظیفه می کنیم شکل می گیرد. مانند نظریات پارسونز و هربرت مید و جورج زیمل .
2 – ساختار- کارکردگرا : در این نوع ازنظریات که به آن نظریات همکاری و همسازی نیز می گویند،جامعه بر این اساس شکل گرفته که انسان ها به تنهایی نمی توانند زندگی کنند و از خود محافظت نمایند. این میل در حیوانات نیز وجود دارد.
3- نظریه الگوی قدرتمند رسانه: این تظریه بر اساس منطق دورکیم بنا گذاشته شده است. به نظر وی پیچیدگی جامعه،اجماع کم،ناهنجاری،آشفتگی فردی و از خود بیگانگی روانی یا گوشه گیری می تواند رسانه های توده ای را قدرتمند نماید.
4- در این مرحله که مبتنی بر پژوهش بر روی متون رسانه‌ای، مخاطبان و سازمان های رسانه‌ای در اواخر دهه 1970 می‌باشد، رویکرد جدیدی در خصوص تأثیر رسانه‌ها تحت عنوان «ساخت اجتماعی واقعیت» شکل گرفت. بر اساس این رویکرد، رسانه‌ها به واسطه ساخت معنا، تأثیر بسیار مهمی دارند.
5- نظریات دی فلور که رسانه ها بر مخاطبان سه نوع تاثیر می گذارند: 1-تأثیر شناختی 2-تأثیر عاطفی3- تأثیر رفتاری.
6- نظریه هژمونی فرهنگی
نظریه هژمونی فرهنگی را گرامشی مطرح کرد. وی این اصطلاح را در رابطه با ایدئولوژی حاکم در جامعه به کار برد. از نظر این دیدگاه، نظریه سلطه ایدئولوژی، تصویر مخدوشی از واقعیت یا روابط طبقاتی بدست می دهد.آلتوسر ، نقش رسانه های همگانی را در انتشار ایدئولوژی حاکم برجسته می نمود.
7- نظریات باندورا درباره خشونت
مشهورترین مطالعات روا‌ن‌شناختی در مورد کودکان و رفتارهای پرخاشگرانه، مطالعات آلبرت باندورا هستند. باندورا معتقد بود که سه منشأ اصلی برای الگوهای پرخاشگری وجود دارد:
– خانواده
– خرده‌فرهنگ
-رسانه‌های گروهی
8- نظریه کاشت گربنر و خشونت رسانه ای.
9- نظریات هابرماس درباره حوزه عمومی و تأثیرات وسایل ارتباط جمعی.