فرضیه‏های تحقیق
1- بین محتوی سایت های اینترنتی و اجتماعی شدن کودکان رابطه وجود دارد.
2- بین تصاویر و نوشته های غیر اخلاقی در سایت ها و اجتماعی شدن کودکان رابطه وجود دارد.
3- بین سایت های اینترنتی و تکامل فیزیکی و اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.
4- بین نظارت وهمراهی وا لدین هنگام استفاده از سایت و روند اجتماعی شدن کودک رابطه وجود دارد.
سؤالات تحقیق
1- آیا بین محتوی سایت های اینترنتی و اجتماعی شدن کودکان رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین تصاویر و نوشته های غیر اخلاقی در سایت ها و اجتماعی شدن کودکان رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین سایت های اینترنتی و تکامل فیزیکی و اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین نظارت وهمراهی وا لدین هنگام استفاده از سایت و روند اجتماعی شدن کودک رابطه وجود دارد؟
اهداف مشخص تحقیق
هدف از انجام این پژوهش تحلیل وب سایت های فارسی مربوط به کودکان ایرانی و معرفی مهمترین پایگاههای مفیدی که در اجتماعی شدن کودکان موثراست می باشد.
هدف دیگرراهنمایی کودکان برای گزینش یک وب سایت مناسب و کار آمد و همچنین کمک به طراحان برای طراحی این گونه وب سایت ها مطابق با معیارهای استاندارد روز جهان است. و همچنین رفع نگرانی والدین کودکان و همراهی و نظارت آنان باعث شکوفایی استعداد فرزندشان می شود. افزون بر آن این پژوهش در تلاش است. با تکیه بر یافته های خود رهنمودهایی برای طراحی وب سایت ها بر اساس نیاز اجتماعی رشد کودکان ارائه نماید.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
تعریف مفاهیم اساسی
سایت
تعریف مفهومی سایت: مجموعه ای از فایل های حاوی متن،تصویر یاگرافیک و… متصل به هم ،که غالباً شامل یک صفحه اصلی می باشدکه بر روی یک سرویس خدمات دهنده اینترنتی و یاهاست قرار دارند و به عنوان مجموعه ای از اطلاعات توسط یک فرد،گروه یا سازمان تهیه و نگهداری می شوند و عموم مردم می توانند بوسیله اینترنت به آن دسترسی داشته باشند.
تعریف عملیاتی سایت: به مجموعه کلیه صفحاتی که در اینترنت دارای یک آدرس مشخص هستند و کاربران می توانند آنها را مشاهده کنند،سایت گفته می شود.
اینترنت
تعریف مفهومی اینترنت: اینترنت شبکه ای وسیع از کامپیوترهاست که در نقاط مختلف جهان قرار دارند و به یکدیگر متصلند از نگاهی دیگر اینترنت مجموعه پایان پذیری از پایگاه های داده است که اطلاعات مختلف و متنوع فردی و جمعی انسان ها را در خود جمع آورده کرده است و هرروز نیز گسترش می یابد همین تعریف،بخوبی فرصت ها و نیز تهدیدهایی را که در ورای آن نهفته است،نشان می دهد پتانسیل های مثبت و کاربردهای مفیدی که جنبه های گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و تسریع،تسهیل و خلاقیت را برایش به ارمغان می آورد،بخشی از توانایی های معجزه آسای این شبکه است.
تعریف عملیاتی اینترنت:عبارتست از کلیه کامپیوترهایی که در سراسر دنیا به هم متصل هستند.شبکه ای که این کامپیوترهارا به یکدیگر متصل می سازدو متدهای انتقال اطلاعات روی این شبکه.
اینترنت متشکل از میلیونها کامپیوتر است که همگی مشابه شبکه بزرگی از تارهای عنکبوت به هم مرتبطند. برخی از کامپیوترها، میزبان اطلاعاتی می‌باشند و بقیه، برای افرادی مثل ما و شما، دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌آورند.
ایجاد پایگاههای اینترنتی به سال 1969 یعنی زمانی که وزارت دفاع آمریکا، آژانس پروژه‌های تحقیقاتی گسترده ( ARPA ) را بنا کرد، برمی گردد.. اینترنت مالک خاصی ندارد و آژانس پروژه‌های تحقیقاتی گسترده، اینترنت را جهت تمرکززدایی اطلاعات به وجود آورد. بنابراین اینترنت برای عملکرد متکی به یک یا چند کامپیوتر نیست و هیچ شرکت یا دولتی مالک یا مدیر اینترنت نیست.
فضای مجازی
تعریف مفهومی فضای مجازی: این فضا محیط الکترونیکی با محیط شبکه ای از کامپیوترها دانسته می شودکه با استفاده از جلوه های سمعی و بصری سعی دارد تا اشیاء و واقعیت های سه بعدی جهان واقعی را مشابه سازی کند، اما ادعا می شود که فاقد مادیت فیزیکی هستند.