نمودار 3-15، رنگهای غالب مورد استفاده در سرسورههای دوره تیموری…………………………………………………………………184
نمودار 3-16، نقوش مورد استفاده در سرسورههای دوره تیموری……………………………………………………………………………….184
نمودار 3-17، فرمهای مورد استفاده در سرسورههای دوره تیموری……………………………………………………………………………185
نمودار 3-18، کتیبههای مورد استفاده در سرسورههای دوره تیموری………………………………………………………………………..185
نمودار 4-1، مقایسه خطهای مورد استفاده در سرسورههای 4 دوره بررسی شده………………………………………………………191
نمودار 4-2، مقایسه رنگهای مورد استفاده در سرسورههای 4 دوره بررسی شده……………………………………………………..192
نمودار 4-3، مقایسه رنگهای غالب مورد استفاده در سرسورههای 4 دوره بررسی شده……………………………………………192
نمودار 4-4، مقایسه نقوش مورد استفاده در سرسورههای 4 دوره بررسی شده………………………………………………………….193
نمودار 4-5، مقایسه فرمهای مورد استفاده در سرسورههای 4 دوره بررسی شده……………………………………………………….193
نمودار 4-6، مقایسه نشان شجری مورد استفاده در سرسورههای 4 دوره بررسی شده……………………………………………….194
فهرست شکلها و تصاویر
شکل 2-1 قرآن منسوب به امام موسی کاظم(ع) به خط کوفی……………………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 2-2 قرآن منسوب به امام حسین (ع) به خط کوفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
شکل 2-3 قرآن منسوب به امام علی (ع) به خط کوفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………28
شکل 2-4 قرآن خطی قرن پنجم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
شکل 2-5 فضاهای هندسی مورد استفاده در قرآن های آستان قدس، بخشی از اثر………………………………………………………………………………………………38
شکل 2-6 قرآن قرن ششم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
شکل 3-1 قرآن خطی شماره 3382، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………….95
شکل 3-2 قرآن خطی شماره 18، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری، کاتب: علی بن ابیطالب (ع)……………………………………………………………………….95
شکل 3-3 قرآن خطی شماره 28، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری، کاتب: منسوب به ائمه اطهار (ع)…………………………………………………………….. 96
شکل 3-4 قرآن خطی شماره 15، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری، کاتب: حسین بن علی(ع)………………………………………………………………………….96
شکل 3-5 قرآن خطی شماره 36، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری، کاتب: حسن بن علی(ع)……………………………………………………………………………96