داخلی صاحب کار به دست میآید. آنان شایستگی و صلاحیت افراد تهیه‌کننده‌ی شواهد را یکی از عوامل مؤثر بر قابلیت اعتماد شواهد گردآوریشده، بیان کردند.
نتایج یافته‌های هونگ و‌ هان57 (1995) نشان می‌دهد که با افرایش مهارت حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل می‌توانند اتکای بیشتری به ایشان داشته باشند، در واقع به واسطه وجود این ویژگی‌ها حجم و زمان انجام حسابرسی مستقل کاهش‌یافته و در نتیجه هزینه انجام حسابرسی نیز برای صاحب کار کاهش می‌یابد. فلکس و همکاران 58 (2001) در تحقیق خود برای تعیین اثر مشارکت حسابرسی داخلی در حقالزحمهی حسابرسی مستقل، در بخش دوم تحقیق خود عواملی را که مشارکت حسابرسی داخلی را در حسابرسی صورت‌های مالی بسط و گسترش میداد، بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که اتکا بر کار حسابرسان داخلی به ترتیب توسط کیفیت کار انجام‌شده، سطح خطر ذاتی، در دسترس بودن حسابرسان داخلی و میزان هماهنگی بین حسابرسان مستقل و داخلی تحت تأثیر قرار میگیرد.
کریشنامورتی59 (2002) در مطالعهی خود به این نتیجه رسید که رابطهی معناداری بین عوامل صلاحیت حرفه‌ای، بیطرفی، کیفیت کار انجامشده و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل وجود دارد.
توایجری، بریرلی و ویلیام60 (2004) به بررسی روابط میان حسابرسان داخلی و مستقل شرکت‌های سهامی عربستان سعودی پرداخته و بیان می‌کنند که وجود صلاحیت حرفه‌ای وتجربه بر میزان ارتباط حسابرسان مستقل و داخلی و همچنین سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی تأثیرگذار است، اما حسابرسان داخلی شرکت‌های سهامی عربستان سعودی از مهارت و استقلال حرفه‌ای کافی برخوردار نیستند.
فادزیل ‌هارون و جانتان61 (2005) به بررسی تأثیر حسابرسی داخلی بر تقویت کنترل‌های داخلی می‌پردازند. ایشان بیان می‌دارند که مدیریت واحد حسابرسی داخلی، توانایی‌های حرفه‌ای و بی‌طرفی حسابرسان داخلی بر توانایی سیستم کنترل داخلی در امر پایش گری شرکت تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای دارد و مراحلی از حسابرسی که با ارزیابی سیستم کنترل داخلی انجام می‌شود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این موضوع خود سبب تغییر مخاطرات ناشی از کار حسابرسی می‌گردد. در نهایت نیز ایشان بیان می‌دارند که گزارش حسابرس مستقل به شدت متأثر از اعمال مختلف سیستم کنترل داخلی و از همه مهم‌تر واحد حسابرسی داخلی می‌باشد. همچنین از نظر ایشان اگرچه تکامل حرفه حسابرسی داخلی و تغییرات ایجادشده در آن در یک صد سال گذشته به کندی رخ داده است، اما توسعه و به‌کارگیری واحد حسابرسی داخلی به صورت شتاب آمیز تری رواج یافته است و میزان تأثیر واحد حسابرسی داخلی بر بهبود کنترل‌های داخلی رو به فزونی گذاشته است.
حسین، ماسری و ‌هانسن62 (2008) بیش از هفتاد عامل تأثیرگذار بر کیفیت اسناد و مدارک مورد بررسی توسط حسابرس را بر می‌شمرد و بیان می‌دارد که حسابرسی داخلی بر چندین عامل کیفیت بخش به اسناد و مدارک تهیه‌شده توسط صاحب کار تأثیرگذار است.
تحقیقات دیگری نیز در مورد برخی از عوامل مؤثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی انجام گرفته است.
میرت63 (2011) یک نظرخواهی بر پایه پرسشنامه درموردحسابرسی داخلی از نظرات حسابرسی مستقل انجام داد، وی پنج عامل استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار را به عنوان عواملی که می‌تواند بر کیفیت حسابرسی داخلی اثر داشته باشد را مورد آزمون قرار دادوبه این نتیجه رسید که این متغیرها می تواند باعث افزایش کیفیت حسابرسی داخلی و در نتیجه اتکای حسابرس مستقل بر کارانجام شده توسط حسابرسی داخلی شود.
انجمن حسابرسان داخلی امریکا، در سال 2011 مجموعه استانداردهای مربوطه به حسابرسی داخلی را به دو بخش استانداردهای عمومی و استانداردهای عملکرد تقسیم‌بندی کرده است استانداردهای عمومی شامل:
هدف، اختیار و مسئولیت
استقلال و بی‌طرفی
کارآزمودگی و دقت حرفه‌ای
برنامه بهبود و اطمینان دهی در مورد کیفیت
2-5 خلاصه فصل
این فصل از پژوهش به ادبیات و پیشینه تحقیق مربوط بوده و در آن به مطالب همچون تعاریف حسابرسی،حسابرس و حسابرس مستقل اشاره شد و حسابرس مستقل به عنوان شخصی معرفی شد که مطالعاتی را در مورد چگونگی جریان امور واحد تجاری و همچنین ارزیابی مستقل نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت‌های دستگاه و بالأخره کنترل‌های داخلی برقرارشده انجام می‌دهد. در ادامه نقش‌های مختلف حسابرس در اقتصاد و اجتماع مطرح شد و نقش اعتبار دهی حسابرس به عنوان اساسی‌ترین نقش حسابرس معرفی شد. همچنین به تشریح حسابرسی داخلی پرداخته شد وآن را یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف معرفی کردیم که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می شود و با توجه به نقش که در ارزیابی کیفیت کنترل‌های داخلی و در نهایت حاکمیت شرکتی دارد مورد توجه خاص حسابرسان مستقل می‌باشد. حسابرسان مستقل به صورت کلی در دو زمینه اتکا بر حسابرسان داخلی صاحب کار را مورد توجه قرارمی دهند اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. در بخش پایانی این فصل به پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع پیش رو اشاره شد و تحقیقاتی را که تا حدی با مو
ضوع این تحقیق نزدیک و در ارتباط بودند بیان گردیدند

فصل سوم
مواد و روش ها

3-1 مقدمه
فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه اختصاص داشت. موضوع این فصل تشریح روش اجرای پژوهش است. در این فصل جامعه و نمونه آماری، قلمرو پژوهش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق، مقیاس اندازه‌گیری و آزمون‌های لازم برای انجام آزمون فرضیه هاو… مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهش گر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را سریع تر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک نماید.
یکی از مهم‌ترین مراحل انجام هر تحقیق، روش انجام کار تحقیق است. پایه‌ی هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی مبتنی بر روش‌شناختی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی را می‌توان از متون علمی استخراج نمود. این استنباط‌ها گاه دارای هم پوشانی ها و وابستگی‌هایی هستند و در مواردی هم روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین هر محققی لازم است در انجام تحقیق خود، شیوه‌ی مناسبی را انتخاب و به خوبی آن را اجرا نماید. یافته‌های چنین تحقیقی از قابلیت اتکا و مفید بودن برخوردار خواهد بود و می‌توان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (نمازی، 1379). با این مقدمه در این فصل به اختصار روش تحقیق حاضر ارائه می شود.
3-2 روش تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، آگاهی از عوامل مؤثر برافزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل برکار حسابرسی داخلی است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر حسب روش از نوع توصیفی است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود. به طور کلی تحقیقات توصیفی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارت‌اند از: زمینه‌یابی (پیمایشی)، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری.
تحقیق حاضر از میان انواع تحقیق‌های توصیفی پیمایشی است، تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات توصیفی، یک روش جمع‌آوری داده‌هاست که در آن از یک گروه خاصی از افراد خواسته می‌شود تا به تعدادی سؤال‌های خاص پاسخ دهند.
3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها
گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده‌ها آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به کمک آن‌ها می‌یابد. به عبارت دیگر پژوهش گر به اتکای داده‌های گردآوری‌شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند (حافظ نیا، 1385).
در پژوهش پیش رو برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و برای مطالعه‌ی ادبیات موضوع و بررسی پیشینه‌ی تحقیق، از کتب، مجلات، پایان‌نامه‌های تحصیلی داخلی و مقالات داخلی و خارجی از طریق اینترنت، استفاده شده است. از آنجا که رایج‌ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه است. در تحقیق حاضر نیز برای جمع‌آوری داده‌های بر مبنای فرضیه‌های تحقیق و نتیجه‌گیری نهایی از پرسشنامه‌ای شامل 32 گزاره تهیه و استفاده شده است. بعد از گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه آن‌ها را برای پردازش به EXCEL انتقال می‌دهیم و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق ازنرم افزار SPSS استفاده می شود.
3-2-2 جامعه و نمونه آماری
اطلاعات آماری، از یک جامعه آماری حاصل می شود. جامعه مجموعه‌ای از عناصر مورد نظر است که حداقل یک صفت مشترک (صفت مشخصه) داشته باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم می شود: محدود و نامحدود. اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شود و پایان‌پذیر باشد آن را محدود و در غیر این صورت، وقتی که جامعه از یک ردیف بی‌انتهای مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود گویند (عادل آذر و مؤمنی،1384).
از آنجای که هدف تحقیق حاضر، آگاهی از عوامل مؤثر بر اتکای بیشتر حسابرسی مستقل برکار حسابرسی داخلی ازمنظرحسابرس مستقل است، لذا بر این اساس جامعه‌ی آماری در این تحقیق حسابداران رسمی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران می‌باشد. از دلایل دیگر انتخاب این جامعهی آماری این است که اولاً حسابداران رسمی چه در سازمان حسابرسی و چه در مؤسسات حسابرسی به دلیل سمتی که دارند، مسئولیت نهایی برنامهریزی حسابرسی و تعیین چارچوب آن را بر عهده‌دارند. لذا مشارکت و همکاری با حسابرسان داخلی برای استفاده از خدمات آنان تا حد زیادی به نظر و برنامهریزی این افراد بستگی دارد. ثانیاً این که جامعهی آماری اغلب تحقیقات مشابه که در بخش ادبیات و پیشینهی تحقی
ق حاضر، از آن‌ها استفاده شده است. جامعه حسابداران رسمی ایران شامل حسابداران رسمی شاغل،حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی شریک در موسسه عضو جامعه می‌باشند بر همین اساس جهت انتخاب نمونه‌هایی با عناصر کافی از هر طبقه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده استفاده شده است.
3-2-2-1 حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه باتوجه به اینکه حجم جامعه برای محقق نامعلوم است از فرمول کوکران که یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است استفاده شده است:

در این فرمول مهم‌ترین پارامتری که نیاز به برآورد دارد S² است که همان واریانس نمونه اولیه است. برای برآورد S²نمونه‌ای مقدماتی متشکل از 15 حسابدار رسمی از جامعه که به صورت تصادفی انتخاب‌شده بودند، صورت گرفت که مقدار آن 075/0 برآورد شد. همچنین در فرمول حجم نمونه مقدار یک مقدار ثابت است که به فاصله اطمینان و سطح خطا (?) بستگی دارد. معمولاً سطح خطا 5% در نظر می‌گیرند مقدار d نیز براساس همان سطح خطا یا برابر 5% در نظر گرفته می شود. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرمول مذکور حجم نمونهی نهایی به تعداد 115نفر انتخاب شد.
جدول 1-3، توزیع نمونه بین جامعهی آماری
ردیف
گروههای عضو جامعهی حسابداران رسمی
تعداد جامعه
درصد
تعداد نمونه
درصد
1
2
3
حسابداران شریک در 256 مؤسسهی عضو جامعه
حسابداران شاغل در سازمان حسابرسی
حسابداران شاغل انفرادی
932
228
128
72
17
11
83
20
12
67
20
13
جمع
1288
100
115
100

3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت64
جهت طراحی قسمت تخصصی پرسشنامه تحقیق ابتدا پرسشنامه‌های سایر محققین داخلی و خارجی در مورد موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و سپس براساس کار تحقیق قبلی خصوصاً میرت (2011) که یک نظرخواهی بر پایه پرسشنامه درموردحسابرسی داخلی از نظرات حسابرسی مستقل انجام داد است موضوع تحقیق به شش مؤلفه تجزیه شد که این مؤلفه‌ها شامل سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی، استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار می‌باشد. هر یک از مؤلفه‌ها یک فرضیه از تحقیق را می‌سازد. در مرحله بعد برای هر یک از مؤلفه‌ها آیتم‌ها وگویه هایی طراحی شد که در مجموع 30 گویه برای شش مؤلفه شناسایی‌شده طراحی گردید. برای اندازه‌گیری هر یک ازگویه ها از طیف 5 قسمتی لیکرت استفاده شده است این طیف از پنج قسمت مساوى تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادى گویه در اختیار پاسخگو قرار مى‌دهد تا گرایش خود را درباره آن مشخص نماید. طیف از گرایش بسیارکم تا گرایش بسیار زیاد کشیده مى‌شود. مطابق شکل زیر در پرسشنامه گویه هایی مطرح شده است که برای هرگویه پنج انتخاب وجود دارد.

بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
پرسشنامه طراحی‌شده برای جمع‌آوری نظرات پیرامون موضوع تحقیق به شرح ذیل است:
الف – طراحی قسمت مشخصات فردی
این بخش شامل دو پرسش در مورد میزان تحصیلات و تجربه حرفه‌ای پاسخ دهنگان می‌باشد.
ب – طراحی قسمت تخصصی
این قسمت شامل سوالاتی پیرامون اهمیت هر یک از عوامل موثر شناسایی‌شده بوده است.
پرسشنامه تحقیق حاضر به سه روش طراحی و به کار گرفته شده است:
1. طراحی به صورت فایل pdf، که برای اخذ جواب از پرسشنامه پرینت و به صورت حضوری در اختیار جواب دهندگان قرارگرفته است.
2.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *