جدول 4-1- مقایسه سرسورههای چهار دوره………………………………………………………………………………………………………………………………. 192
فهرست نمودارها
نمودار 3-1، خط مورد استفاده در سرسورههای دوره عباسی………………………………………………………………………………………112
نمودار 3-2، رنگهای مورد استفاده در سرسورههای دوره عباسی………………………………………………………………………………112
نمودار 3-3، رنگهای غالب مورد استفاده در سرسورههای دوره عباسی…………………………………………………………………….113
نمودار 3-4، نقوش مورد استفاده در سرسورههای دوره عباسی…………………………………………………………………………………..113
نمودار 3-5، فرمهای مورد استفاده در سرسورههای دوره عباسی………………………………………………………………………………..114
نمودار 3-6، کتیبههای مورد استفاده در سرسورههای دوره عباسی…………………………………………………………………………….114
نمودار 3-7، خط مورد استفاده در سرسورههای دوره سلجوقی…………………………………………………………………………………..144
نمودار 3-8، رنگهای مورد استفاده در سرسورههای دوره سلجوقی……………………………………………………………………………144
نمودار 3-9، رنگهای غالب مورد استفاده در سرسورههای دوره سلجوقی………………………………………………………………….145
نمودار 3-10، نقوش مورد استفاده در سرسورههای دوره سلجوقی……………………………………………………………………………..145
نمودار 3-11، فرم مورد استفاده در سرسورههای دوره سلجوقی………………………………………………………………………………….146
نمودار 3-12، کتیبههای مورد استفاده در سرسورههای دوره سلجوقی……………………………………………………………………….146
نمودار 3-13، خط مورد استفاده در سرسورههای دوره ایلخانی…………………………………………………………………………………..164
نمودار 3-14، رنگهای مورد استفاده در سرسورههای دوره ایلخانی……………………………………………………………………………164
نمودار 3-15، رنگهای غالب مورد استفاده در سرسورههای دوره ایلخانی………………………………………………………………….165
نمودار 3-16، نقوش مورد استفاده در سرسورههای دوره ایلخانی………………………………………………………………………………..165
نمودار 3-17، فرمهای مورد استفاده در سرسورههای دوره ایلخانی……………………………………………………………………………..166
نمودار 3-18، کتیبههای مورد استفاده در سرسورههای دوره ایلخانی…………………………………………………………………………166
نمودار 3-13، خط مورد استفاده در سرسورههای دوره تیموری………………………………………………………………………………….183
نمودار 3-14، رنگهای مورد استفاده در سرسورههای دوره تیموری………………………………………………………………………….183
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره طرحواره ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق