3-1- سرسوره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
3-1-1- سرسورههای سدههای نخستین اسلامی و دوره عباسی………………………………………………………………………………………….97
3-1-2- توصیف آماری سرسورههای سده نخستین اسلامی و دوره عباسی………………………………………………………………………120
3-2- سرسوره‌های دوره سلجوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126
3-2-1- قرآن عثمان بن وراق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..141
3-2-2- قرآن راوندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..146
3-2-3- توصیف آماری سرسورههای دوره سلجوقی…………………………………………………………………………………………………………. 156
3-3- سرسورههای دوره ایلخانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….162
3-3-1-توصیف آماری سرسورههای دوره ایلخانی………………………………………………………………………………………………………………179
3-4- سرسورههای دوره تیموری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………185
3-4-1- توصیف آماری سرسورههای دوره تیموری…………………………………………………………………………………………………………….198
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-1- مقایسه آماری سرسورههای چهار دوره…………………………………………………………………………………………………………………………………207
نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
گزارش کار عملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….220

فهرست جدولها
جدول 3-1- بررسی سرسورههای دوره صدر اسلام و دوره عباسی……………………………………………………………………………………………….112
جدول 3-2- بررسی سرسورههای دوره سلجوقی………………………………………………………………………………………………………………………..145
جدول 3-4- بررسی سرسورههای دوره ایلخانی ………………………………………………………………………………………………………………………..165
جدول 3-4- بررسی سرسورههای دوره تیموری…………………………………………………………………………………………………………………………184

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع اندازه گیری و استاندارد