مفهوم یک واژه به وسیل? صفاتی مشخص و بر مبنای قواعدی خاص معین می گردد.(خاکی؛1386: 50)
تعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه
به عنوان معرف و معادل آن مشخص می شوند، تعریف می‌کند و این امکان را فراهم می آورد که مورد اندازه گیری قرار گیرند. چنین تعاریفی، معانی مفاهیم را لمس پذیر می‌کند. (خاکی؛1386: 61)
در این تحقیق، مدیریت انتظامی متغیر مستقل و کنترل بدحجابی متغیر وابسته است که تعاریف نظری و عملیاتی آنان در فصل اول آورده شده است .
3-10) خلاصه فصل سوم :
در این فصل در مورد روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، جامعه آماری، تعاریف نظری و عملی متغیرها، چگونگی سنجش روایی و پایایی و روش تحلیل داده ها بحث و تعاریف عملیاتی متغیر ها، تعریف نظری و عملیاتی مدیریت انتظامی، تعریف نظری و عملیاتی کنترل پدیده بد حجابی پرداخته شده است .

فصل چهارم :
یافته های تحقیق
(تجزیه وتحلیل داده های آماری)

4-1) مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسش های تحقیق بیابد.این فصل به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم می شود.
در بخش اول، متغیرهای پژوهش با استفاده از جداول توزیع فراوانی و نمودار توزیع فراوانی توصیف می شود. در بخش دوم، فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون T-test (آزمون میانگین یک جامعه) و آزمون فریدمن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای اساسی از پایههای اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود که به وسیله آن فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل بیشتر به توصیف دادههای پژوهش و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

4-2) تحلیل توصیفی داده ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری، لازم است این دادهها توصیف شود. در این بخش دادههای مرتبط با فرضیه های پژوهش شامل جداول توزیع فراوانی و نمودار توزیع فراوانی توصیف می‌شود.
توصیف ویژگی های فردی پاسخگویان
با توجه به نتایج بخش دوم پرسشنامه(ویژگی های جمعیت شناختی)، اطلاعات زیر به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه میشود.کل پاسخگویان مدل تحقیق 84 نفر بودند که بصورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند.

4-1) جدول وضعیت جایگاه سازمانی پاسخگویان

درصد تجمعی
درصد
فراوانی
جایگاه سازمانی
ردیف

1.2
1.2
1
سرتیپی
1

44.0
42.9
36
افسر ارشد یا کارمند همطراز
2

91.7
47.6
40
افسر جزء یا کارمند همطراز
3

100.0
8.3
7
درجه دار یا کارمند همطراز
4


100.0
84
جمع کل
5
4-1) نمودار وضعیت جایگاه سازمانی پاسخگویان:

جدول و نمودار بالا وضعیت جایگاه سازمانی پاسخگویان را نشان می دهد نتایج نمایانگر اینست که پاسخگویان در جایگاه سازمانی افسری ارشد یا کارمند همطراز دارای بیشترین تعداد و پاسخگویان در جایگاه سازمانی سرتیپی دارای کمترین تعداد هستند.
4-2) جدول وضعیت تحصیل پاسخگویان:

درصد تجمعی
درصد
فراوانی
مدرک تحصیلی
ردیف

25
25
21
فوق لیسانس و بالاتر
1

69
44
37
لیسانس
2

88.1
19
16
فوق دیپلم
3

100.0
11.9
10
دیپلم
4


100.0
84
جمع کل
5
4-2) نمودار وضعیت تحصیل پاسخگویان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *