شکل3-28 جزوه قرآنی شماره 5013، تاریخ کتابت: سال 327 هجری قمری……………………………………………………………………………………………………..110
شکل3-29 جزوه قرآنی شماره 3017، تاریخ کتابت: قرن ‎۴‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………. 111
شکل3-30 قرآن خطی شماره 64، قرن چهارم هجری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111
شکل 3-31 قرآن خطی شماره 58، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………….. 118
شکل 3-32 قرآن خطی شماره 72، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………….. 118
شکل 3-33 قرآن خطی شماره 80، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………….. 119
شکل 3-34 قرآن خطی شماره 51، تاریخ کتابت: اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن پنجم هجری………………………………………………………………………… 119
شکل 3-35 قرآن خطی شماره 30، قرن پنجم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………………….120
شکل 3-36 قرآن خطی شماره 63، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………… 120
شکل 3-37 قرآن خطی شماره 2371، تاریخ کتابت: قرن ششم هجری قمری………………………………………………………………………………………………….. 121
شکل 3-38 جزوه قرآنی شماره 70، تاریخ کتابت: 581 هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………….. 121
شکل 3-39 قرآن خطی شماره 378، تاریخ کتابت: قرن6 هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………….. 122
شکل 3-40 قرآن خطی شماره 56، تاریخ کتابت: سال 535 هجری قمری………………………………………………………………………………………………………… 123
شکل 3-41 قرآن خطی شماره 59، سال 593 هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………………… 123
شکل 3-42 قرآن خطی شماره 84………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
شکل 3-43 جزوه قرآنی شماره 24، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………. 125
شکل 3-44 قرآن خطی شماره 4649، قرن ششم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………………… 125
شکل 3-45 قرآن خطی شماره 29، تاریخ کتابت: قرن ششم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….126
شکل 3-46 جزوه قرآنی شماره 4357، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری………………………………………………………………………………………………….. 127
شکل 3-47 قرآن خطی شماره 2691، تاریخ کتابت: قرن ‎۶‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………. 128
شکل 3-48 قرآن خطی شماره 2224، تاریخ کتابت: قرن ‎۵‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………..129
شکل 3-49 قرآن خطی شماره 4640، تاریخ کتابت: قرن ششم هجری قمری…………………………………………………………………………………………………….130