پایان نامه ارشد درباره کتاب و قرآن

شکل 3-50 قرآن خطی شماره 63، قرن پنجم هجری………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
شکل 3-51 جزوه قرآنی شماره 3060، تاریخ کتابت: سال 464 هجری قمری، کاتب: عثمان بن الحسین الوراق الغزنوی………………………………. 133
شکل 3-52 جزوه قرآنی شماره 4680، تاریخ کتابت: قرن ‎۵‎ هجری قمری، کاتب: محمد بن عثمان ‌بن حسین وراق غزنوی……………………………134
شکل 3-53 جزوه قرآنی شماره 4680، تاریخ کتابت: قرن ‎۵‎ هجری قمری، کاتب: محمد بن عثمان ‌بن حسین وراق غزنوی……………………………135
شکل 3-54 قرآن خطی شماره 184، تاریخ کتابت: قرن ‎۶‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………. 126
شکل 3-55 قرآن خطی شماره 2261، تاریخ کتابت: سال 585 هجری قمری…………………………………………………………………………………………………… 137
شکل 3-56 قرآن خطی شماره 2261، تاریخ کتابت: سال 585 هجری قمری، کاتب: احمد بن محمد راوندی………………………………………………….137
شکل 3-57 قرآن خطی شماره 2261، تاریخ کتابت: سال 585 هجری قمری……………………………………………………………………………………………………..138
شکل 3-58 قرآن خطی شماره 55، قرن ششم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………………………138
شکل 3-59 قرآن خطی شماره 34، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………140
شکل 3-60 جزوه قرآنی شماره 28، تاریخ کتابت: قرن ششم هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………140
شکل 3-61 جزوه قرآنی شماره 23، تاریخ کتابت: قرن پنجم هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………141
شکل 3-62 قرآن خطی شماره 1856، تاریخ کتابت: قرن ‎۶‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………. ‎142
شکل 3-63 قرآن خطی شماره 78، تاریخ کتابت: سال 647 هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….143
شکل 3-64 جزوه قرآنی شماره: 1732، اواخر قرن ششم اوایل قرن هفتم هجری……………………………………………………………………………………………….144
شکل 3- 65 قرآن خطی شماره 414، تاریخ کتابت: قرن ‎۸‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………150
شکل 3-66 قرآن خطی شماره 957، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………..150
شکل 3- 67 قرآن خطی شماره 1922، تاریخ کتابت: قرن ‎۸‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………151
شکل 3- 68 قرآن خطی شماره 141، تاریخ کتابت: قرن ‎۸‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………151
شکل 3-69 قرآن خطی شماره 141، تاریخ کتابت: قرن ‎۸‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………..152
شکل 3- 70 قرآن خطی شماره 319، تاریخ کتابت: قرن ‎۸‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….. 153
شکل 3-71 جزوه قرآنی شماره 4319، تاریخ کتابت: قرن ‎۸‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….154