شکل 3- 72 جزوه قرآنی شماره 4319، تاریخ کتابت: قرن ‎۸‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………155
شکل 3- 73 قرآن خطی شماره 1469، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….155
شکل 3- 74 قرآن خطی شماره 1468، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….156
شکل 3- 75 قرآن خطی شماره 621، قرن هفتم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………………157
شکل 3- 76 قرآن خطی شماره 464، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………….158
شکل 3- 77 قرآن خطی شماره 464، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….. 159
شکل 3- 78 قرآن خطی شماره 474، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………160
شکل 3- 79 قرآن خطی شماره 613، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………..160
شکل 3- 80 قرآن خطی شماره 1468، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….161
شکل 3- 81 قرآن خطی شماره 670، تاریخ کتابت: قرن ‎۷‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………….162
شکل 3- 82 قرآن خطی شماره 141، تاریخ کتابت: سال 758 هجری قمری………………………………………………………………………………………………………163
شکل 3- 83 قرآن خطی شماره 293، تاریخ کتابت: سال ‎۷۳۷‎ هجری قمری، کاتب: محمد بن یوسف (سیدالخطاط) آباری…………………………….163
شکل 3- 84 قرآن خطی شماره 255، تاریخ کتابت: سال 758 هجری قمری، کاتب: عبدالهی مروارید………………………………………………………………164
شکل 3-85 قرآن خطی شماره 2183، تاریخ کتابت: قرن هشتم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………170
شکل 3-86 قرآن خطی شماره 211، قرن نهم هجری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..170
شکل 3-87 قرآن خطی شماره 252، قرن هشتم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………………171
شکل 3-88 قرآن خطی شماره 663، تاریخ کتابت: سال ‎۸۰۱‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………..172
شکل 3-89 قرآن خطی شماره 663، سال 801 هجری………………………………………………………………………………………………………………………………………..172
شکل 3-90 قرآن خطی شماره 314، تاریخ کتابت: قرن هشتم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………173
شکل 3-91 قرآن خطی شماره 210، تاریخ کتابت: قرن ‎۹‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………..174
شکل 3-92 قرآن خطی شماره 215، تاریخ کتابت: سال 837 هجری قمری……………………………………………………………………………………………………… 175
شکل 3-93 جزوه قرآنی شماره 416، تاریخ کتابت: قرن نهم هجری قمری………………………………………………………………………………………………………….176