شکل 3-6 قرآن خطی شماره 1، تاریخ کتابت: قرن 1 هجری قمری، کاتب: منسوب به خط علی بن ابیطالب (ع)……………………………………………… 97
شکل 3-7 قرآن خطی شماره 26، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………………….97
شکل 3-8 قرآن خطی شماره 7، اوایل قرن سوم هجری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
شکل 3-9 قرآن خطی شماره 41، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری، کاتب: منسوب به ائمه اطهار (ع)………………………………………………………………99
شکل 3-10 قرآن خطی شماره 33، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری، کاتب: منسوب به ائمه (ع)……………………………………………………………………. 99
شکل 3-11 قرآن خطی شماره 21، اواخر قرن سوم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………… 101
شکل 3-12 قرآن خطی شماره 21، اواخر قرن سوم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………… 101
شکل 3-13 قرآن خطی شماره 21، اواخر قرن سوم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………… 101
شکل 3-14 قرآن خطی شماره 21، اواخر قرن سوم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………… 101
شکل 3-15 قرآن خطی شماره 21، اواخر قرن سوم هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………………… 101
شکل 3-16 قرآن خطی شماره 40، تاریخ کتابت: قرن 3 هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………..102
شکل 3-17 قرآن خطی شماره 6، تاریخ کتابت: قرن ‎۱‎ هجری قمری، کاتب: علی بن ابیطالب (ع)…………………………………………………………………… 103
شکل 3-18 جزوه قرآنی شماره 5000، قرن سوم هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………………………. 103
شکل 3-19 قرآن خطی شماره 10، تاریخ کتابت: قرن سوم هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………. 104
شکل 3-20 قرآن خطی شماره 39، تاریخ کتابت: قرن ‎۳‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………… 104
شکل 3-21 جزوه قرآنی شماره 3015، تاریخ کتابت: سال ‎۳۲۷‎ هجری قمری، کاتب: کشواد بن املاس………………………………………………………….. 105
شکل3-22 قرآن خطی شماره 74، تاریخ کتابت: قرن ‎۵‎ هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………………106
شکل 3- 23قرآن خطی شماره 74، تاریخ کتابت: قرن ‎۵‎ هجری قمری………………………………………………………………………………………………………………..106
شکل3-24 قرآن خطی شماره 44، تاریخ کتابت: قرن ‎۴‎ هجری قمری، کاتب: منسوب به ائمه اطهار (ع)…………………………………………………………..107
شکل3-25 قرآن خطی شماره 44، تاریخ کتابت: قرن ‎۴‎ هجری قمری، کاتب: منسوب به ائمه اطهار (ع)…………………………………………………………..108
شکل3-26 قرآن خطی شماره 27، تاریخ کتابت: قرن ‎۳‎ هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………….. 108
شکل3-27 جزوه قرآنی شماره 3004، تاریخ کتابت: 363 هجری قمری……………………………………………………………………………………………………………. 109