ردیابی بینایی
تعریف شرحی: تعقیب بینایی که اغلبTracking و یا Pursuit نامیده میشود، مقیاسی از نگاه کردن است و زمانی‌ مشاهده میشود که آزمودنی، اشیاء در حال حرکت را با چشم دنبال کند.
تعریف کاربردی: آزمونگر، شی‌ء یا محرکِ متحرکی را به کودک ارائه میدهد، سپس نگاه متمرکز و میزان تعقیب هدف را ارزیابی می‌کند.
توجه پایدار
تعریف شرحی: امتداد یافتن نگاه به سمت محرک.
تعریف کاربردی: مدت زمانی‌ که شخص، توجه کردن به محرک را حفظ می‌کند.
آزمون عملکرد مداوم II
تعریف شرحی: در آزمون عملکرد مداوم محرک، هدف بصورت تصادفی روی صفحه نمایش ظاهر شده و کودک باید به محض ظاهر شدن محرکِ هدف، کلید خاصی را فشار دهد.
تعریف کاربردی: این آزمون به عنوان متداولترین ابزار آزمایشگاهی در تشخیص توجه پایدار شناخته شده است و در ارزیابی اختلال ADHD کاربرد فراوان دارد.
فصل دوم
(پیشینه تحقیق)
در این فصل پس از مروری اجمالی بر اختلال نقص توجه-بیش فعالی، به تشریح مدلهای توجه، سامانه حرکتی چشم، ارتباطات حرکت چشمی و توجه پرداخته می شود. سپس مطالعات صورت گرفته در این حیطه معرفی میشوند.
1-2 اختلال نقص توجه – بیش فعالی
تاریخچه :
در سالیان اخیر، اختلال نقص توجه / بیش فعالی(ADHD) از نظر بالینی، پژوهشی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه این اختلال از جمله مواردی است که بیش از صد سال از توصیف آن میگذرد و در طول زمان با عناوین مختلفی از آن یاد شده است. درسال 1863 پزشکی آلمانی به نام هنریش هافمن در قطعه شعر طنزآمیزی، نوجوانی به نام فیلیپِ بی قرار را توصیف کرد و بدین ترتیب این اختلال برای اولین بار به نام همین پزشک نامگذاری شد. بعد از آن در اوایل قرن بیستم جورج استیل، کودکان بیش فعال و تکانشگر را به عنوان کودکانی فاقد مهار ارادی و کنترل اخلاقی توصیف کرد، توصیفات وی با علائم و نشانههای کودکان مبتلا به ADHD نوع مرکب همراه با اختلال سلوک مطابقت دارد. بدین ترتیب، این نخستین بار بود که اختلال در کنترل تکانه و بی توجهی به عنوان یک اختلال مستقل از صدمه مغزی یا عقب ماندگی ذهنی معرفی میشود. چند سال بعد در سال 1918 و اندکی پس از جنگ جهانی اول، مشکلات رفتاری مشابهی در بازماندگان آنسفالیت دیده شد که تحت عنوان «سندرم بیش فعالی» تعریف شدند.
سایر اسامی این اختلال عبارتند از «آسیب مغزی خفیف»، «اختلال عملکرد مغزی خفیف» و «واکنش بیش فعالی دوران کودکی». به کارگیری اصطلاح «اختلال نقص توجه / بیش فعالی» اولین بار در نسخه سوم راهنمایی تشخیص بیماریهای روانی DSM-Ш-TRمطرح شده است.
تعریف اختلال و زیر دسته های آن :
چهارمین نسخه راهنمایی تشخیص بیماریهای روانی (DSM lV-TR)، ADHD را به عنوان یک وضعیت پیچیده عصبی-رشدی که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی به عنوان ویژگی های بسیار تکرار پذیر و شدیدتر از میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی آنها تعریف میکند. آنچه موجب تمایز ADHD میشود این است که سطح و میزان فعالیت، آشفتگی، بیقراری و رفتارهای تکانشی کودک با سطح رشدی-تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد و همچنین موجب بروز اختلال و آسیب در عملکردهای هنجار میشود، که البته این امر در محیط های مختلف نظیر خانه و مدرسه رخ میدهد. اختلال نقص توجه / بیش فعالی در DSM lV-TR در قالب زیر دسته هایی طبقه بندی شده است.
نقص توجه / بیش فعالی با غلبه الگوی بی توجهی (ADHD – PI) : کودکان مبتلا در بسیاری از حوزه های توجه، از جمله تمرکز و تداوم توجه و سازماندهی دچار ناتوانی هستند.