(3-15)
(3-16)
معادلات بالا تنها اثرات ناشی از حامل ها را شامل می شود و اثرات پارازیتی در آن ها اعمال نشده است.
3-5- اثرات پارازیتی
اثرات پارزیتی آشکارساز به شدت رفتار آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این اثر در شکل زیر نشان داده شده است:
شکل (3-2) مدل مداری و اثرات پارازیتی WG-APD
در این مدل Cd خازن اتصال آشکار ساز است که با خازن سری لایه های مختلف جمع شده است و به صورت زیر بدست می اید:
(3-17)
که در آن
که Cj خازن لایه j ، xj ضخامت لایه و εj ضریب دی الکتریک می باشد.
Rs
مقاومت اتصال است و به اندازه و آلایندگی لایه P+ بستگی دارد و L ضریب خود القایی محل اتصال است که با ضریب خودالقایی بار Rl جمع می شود.
پاسخ بیرونی آشکارساز هم به حامل های بوجود آمده و هم به عناصر پارازیتی بستگی دارد بنابراین جریان خروجی آشکارساز برابر است با:
(3-18)
که Hext(w) تابع تبدیل عوامل پارازیتی است که برابر است با:
(3-19)
در نهایت پاسخ خروجی آشکارساز با در نظر گرفتن عوامل پارازیتی برابر است با:
(3-20)
3-6- مدل مداری
در تئوری سیگنال ها و سیستم ها برای یک سیستم خطی تغییر ناپذیر با زمان خروجی برابر با حاصل کانوولوشن ورودی در تابع ضربه سیستم در حوزه زمان است. به بیان دیگر خروجی حاصل ضرب ورودی در تابع تبدیل سیستم در حوزه فرکانس است. در اینجا ورودی و پاسخ فرکانسی این آشکارساز می باشند. در حوزه زمان پاسخ ضربه چند سیستم سری برابر با کانوولوشن تک تک سیستم ها می باشد و در حوزه فرکانس تابع تبدیل چند سیستم سری برابر با ضرب تک تک آن ها می باشد.
بر اساس این نظریه به قسمت های مساوی تقسیم می شود که بلوک دیاگرام آن در زیر نمایش داده شده است]11[:
شکل (3-3) بلوک دیاگرام زیر سیستم ها
پنج زیر سیستم از فرمول های (3-8) تا (3-11) استخراج می شود که برابر است با]11[:
(3-21)
(3-22)