در رابطه با سوال مطرح شده و نتیجه بدست آمده تبیینی که می توان بیان داشت این است که اعتلای حرفه ای، که از آمیزه دانش و تجربه فراهم می آید و انسان را در اوج کارایی، توانایی و بلوغ حرفه ای قرار می دهد از طرفی با کسب علم و تحصیلات پرورش یافته باعث بروز خلاقیت در زمینه های مثبت و کاربردی می گردد و از طرفی دیگر با توجه به تجربیات کاری کارکنان و به مرور زمان در زمینه کاری آنها تبلور پیدا کرده و باعث شکوفایی و بهره وری آن ها می گردد؛ به همین جهت است که نبود رابطه بین تحصیلات و بهره وری کارکنان توجیه می گردد.
همچنین در راستای پاسخگویی به سوال پنجم پژوهش مبنی بر اینکه: آیا بین سابقه کاری کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد؟ نتایج حاکی آز آن بود که بین سابقه کاری با بهره وری وظایف سازمانی تفاوت معنی‌داری مشاهده می‌شود که این نتایج با نتیجه بدست آمده توسط حسن زاده و همکارانش در (1390) همسو نبوده و با آن همخوانی ندارد.
تبیینی که بر این سوال وارد است این است که وسعت تجربه، اطلاعات و مهارت ها در زندگی شغلی کارکنان سازمان ها با بالا رفتن سابقه کاری آن ها به وجود می آید؛ موجبات بروز خلاقیت سازمانی کارکنان را فراهم کرده و در پی آن موفقیت های شغلی و سازمانی و بهره وری وظایف سازمانی کارکنان را در پی خواهد داشت که این مهم می تواند به بهره وری و کاربردی تر شدن و بالندگی هر سازمانی منجر گردد.
2-5- محدودیت‌های پژوهش
1-2-5- در اختیار محقق
اجرای طرح محدود به کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس بوده و سایر سازمانها را شامل نمیشود. بنابراین جهت تعمیم یافته‌های آن به سایر سازمان‌ها باید احتیاط صورت گیرد.
نتایج حاصل از این پژوهش از نمونه‌ای از سازمان‌های دولتی به دست آمده است و سازمان های خصوصی و غیر دولتی را شامل نمی شود.، لذا در تعمیم نتایج به سازمان‌های صنعتی و خصوصی باید احتیاط شود.
2-2-5- خارج از اختیار محقق
عدم رغبت برخی کارکنان برای تکمیل کردن پرسشنامه‌ها.
سختگیریها و وسواس مدیران و در برخی موارد و عدم همکاری آن ها جهت انجام پژوهش در سازمان مذکور.
3-5- پیشنهادها
1-3-5- پیشنهادهای کاربردی
بهرهگیری از نتایج این پژوهش جهت استفاده دست اندرکاران امور استخدام و گزینش سازمان ها.
نتایج این طرح برای بهبود وضعیت بهره وری سازمان و تقویت خلاقیت سازمانی کارکنان؛ در اختیار مدیران سازمان ها قرار گیرد.
2-3-5- پیشنهادهای پژوهشی
توصیه می‌گردد این پژوهش در سازمان‌های دیگر به مرحله اجرا درآید تا با مقایسه نمونه‌های آماری متفاوت تعمیم‌پذیری نتایج افزایش یابد.
در پژوهشی آزمایشی به تأثیر آموزش شیوه های پرورش خلاقیت و بهرهوری کارکنان پرداخته شود.
منابع فارسی
آقایی فیشانی، تیمور، (1386)، خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها، تهران: انتشارات ترمه.
اصلانی، فرشید، (1390)، ارتباط کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی، مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد روانشناسی.
امیری، علیرضا و حمیدی، مهرزاد و خبیری، محمد و صفری، سمانه (1386)، ارتباط بین ساختارسازمانی وخلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی، حرکت، شماره 33، ص ص 117-105.
احمدی، پرویز، (1381)، طراحی مدل بهبود بهره وری نیروی انسانی با نگرش بر مدیریت بهره وری، رساله دکتری.
پورکاظمی، محمدحسین و شاکری نوایی، محمد (1383)، بررسی فرهنگ سازمانی دانشکدههای مدیریت دانشگاههای تهران و نقش آن دربهرهوری دانشکدهها.
پورداریانی، محمد، (1379)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: نشر پردیس.