مجید و همکاران (2006) عنوان کردند که عصاره برگ زیتون، دارای ویژگی‌های ضدمیکروبی است.
لئوناردیس و همکاران (2007)، ویژگی‌های ضدمیکروبی عصاره هیدرولیزی برگ زیتون و تأثیر آن بر باکتریهای Streptococcus thermophilus، Lactobacillus delbruechii و Lactobacillus bulgaricus را بررسی کردند.
مارکین و همکاران (2003) با مطالعه فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی برگ‌های زیتون دریافتند که همه باکتریها بجز Bacillus subtilis در غلظت 6/0 درصد وزنی- حجمی در طی 3 ساعت نابود شدند.
آی تول ( 2010 ) گزارش داد حساس ترین باکتری ها در برابر عصاره برگ زیتون باکتری های اشرشیاکلی، لیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس کارنوئوس میباشند.
یگیت و همکاران (2001 )گزارش کردند که ترکیبات فنولی برگ زیتون، در برابر ویروسها، باکتریها،مخمرها، کپکها، قارچها، رتروویروسها و دیگر انگلها فعالیت ضد میکروبی دارد.
پریرا و همکاران سال 2007 گزارش کرد باسیلوس سرئوس و باسیلوس سابتلیس مقاومترین و حساسترین باکتری ها نسبت به عصاره های برگ زیتون بودند
مارکین و همکاران در سال 2003 با مطالعه فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی برگ های زیتون در محیط
آزمایشگاهی بر میکروارگانیسمهای مختلف دریافتند که همه باکتری به جز باسیلوس سابتلیس در غلظت 6/0 درصد وزنی- حجمی در طی 3 ساعت نابود شدند.
در مورد اثر عصاره برگ زیتون برپایداری اکسایشی روغن های خوراکی، (بوعزیز و همکاران، 2008) گزارش کردند غنی سازی روغن زیتون با عصاره برگ های زیتون موجب کاهش اندیس پراکسید و پایداری اکسایشی نسبت به نمونه شاهد شد .
گارسیا (2003) وجود ترکیبات فنولیک تیروسول، هیدروکسی تیروسول، وانیلین و کافئیک اسید را در عصاره ی استخراجی از برگ زیتون اعلام کرد. اثر ضد ویروسی عصاره ی برگ زیتون بر ویروس عامل هپاتیت، روتاویروس، رهینو ویروس گاوی، پاراویروس سگی و ویروس لئوکمیاگربه توسط فردریکسون (2000) و در برابر ویروس سینسیتیال تنفسی و آنفولانزا توسط ما و همکاران (2001) به اثبات رسیده است.
پریرا و همکاران (2007) به این نتیجه رسیدند که 7ماده فنولی عصاره برگ زیتون (کافئیک اسید ، ورباسکوزید ، اولئوروپین ، لوتئولین 7-5- گلوکوزید ، روتین آپی ژنین 7-5- گلوکوزید و لوتئولین 4-5- گلوکوزید) بر روی باکتری های گرم مثبت با سیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری های گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا ، اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه و قارچ های کاندیدا آلبیکانس و کرپتوکوکوس نئوفورمنس ، اثر ضد میکروبی دارد.
پریرا و همکاران (2007 ) نشان دادند که ترکیبات فنلی موجود عصاره برگ زیتون خواص ضد میکروبی و قارچی بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی نظیر (بباسیلوس سرئوس، و استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه) و قارچ (کاندیدا آلبیکنس و کریپتوکوکوس نئوفورمنس) دارند.
لی و همکاران (2008 ) بر خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی برگ زیتون بویژه اولئوروپین تاکید کردند.
رفیعی و همکاران (1389 ) روشهای مختلف استخراج ( روش خیساندن و مایکرویوی ) عصاره برگ زیتون را ارزیابی و بیان کردند که بنابراین مشخص شد که S. typhi مقاومترین باکتری نسبت به عصاره‌ها بوده و در بیشتر موارد، عصاره‌های مایکروویوی نسبت به عصاره‌های استخراج شده با روش خیساندن، فعالیت ضدمیکروبی بیشتری داشتند.
جمائی و همکاران (2009) خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد دیابتی ترکیبات عصاره برگ زیتون بویژه اولئوروپین و هم هیدروکسی تیروزول را بدست آوردند.
هادی مهدویان مهر و محمد حسین حداد خداپرست(1388) در بررسی استفاده از عصاره برگهای زیتون بعنوان منبعی از پلی فنلها برای پایداری اکسیداتیو وفعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای نباتی تجاری پرداختند. مشخص شدکه عصاره برگهای زیتون منبع مناسبی از پلی فنلها، بخصوص الئورپئین، هیدروکسی تیروزول و کورستین می باشد که این ترکیبات سبب افزایش پایداری روغنها می شوند.
اورلیا و همکاران (2009 ) فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ زیتون و تاثیر زیاد آن بر میکروارگانیسم ها بویژه هلیکو باکتر پیلوری ، کمپیلو باکتر ژژونی ، استافیلوکوکوس اورئوس و کنترل آنها در فلور طبیعی معده را مورد ارزیابی قرارگرفت که نشان از فعالیت ضد میکروبی قابل ملاحظه عصاره برگ زیتون بر میکروارگانیسم های مذکور بود.
2-3-استفاده از نگهدارنده های طبیعی در محصولات غذایی
طیبه پریزن و همکارانش (1390) در بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ی متانولی برگ سنا و تاثیر آن در پایداری روغن سویا به این نتایج دست یافتند که راندمان استخراج عصاره متانولی بیش از عصاره اتانولی بوده و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره، رابطه ی مستقیم با مقدارترکیبات فنلی کل دارد
سلوتی (1381) اثر ضد میکروبی عصاره سیر تازه و عصاره کلروفرمی سیر (غلظت های 125/0، 25/0، 5/0، 75/0، 1، 5/1، 2، 5/2 و 3 درصد حجمی حجمی) را روی باکتری باسیلوس کواگولانس) در دو محیط Trypticase Soy Broth و رب گوجه فرنگی مورد تحقیق قرار داد. طبق نتایج بدست آمده حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره سیر تازه و عصاره کلروفرمی سیر درمحیط کشت مایع به ترتب 5/2 و 25/0 درصد و در رب گوجه فرنگی به ترتیب 3 و 5/0 درصد گزارش شد. هم چنین عصاره های فوق بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی رب گوجه فرنگی تاثیر معنی داری نداشتند ولی تغییر ایجاد شده در طعم رب گوجه فرنگی بسته به سلیقه افراد مطلوب یا نامطلوب ارزیابی شد.
سالتا و همکاران (2009) افزایش پایداری اکسایشی روغنهای زیتون، پالم، آفتابگردان و یک شورتینیگ گیاهی غنی شده با ترکیبات فنولی برگ های زیتون( 200میلی گرم / کیلوگرم( را بدست آوردند.
رفیعی و همکاران (1389) بیان داشتند که عصاره برگ زیتون جایگزین مناسبی برای آنتی اکسیدانهای سنتزی نظیر BHA و BHT و TBHQ در روغن آفتابگردان می باشد.