ساعتچی، محمود، (1390)، روانشناسی بهرهوری راهبردی، ویرایش تهران، ج 7.
سبزی علی آبادی، سارا و انصاری رنانی، قاسم، (1388)، اولویت بندی عوامل سازمانی موثر درارتقای بهرهوری نیروی انسانی درصنایع کوچک، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی .
جاهد، حسینعلی، (1385)، تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیران میانی شرکت ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
جولازاده، محمد علی، (1388)، رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیأتهای تربیت بدنی استان مازندران، پایاننامه کارشناسی ارشد.
حاج کریمی ساری، عباسعلی، (1383)، خلاقیت و نوآوری و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی، ماهنامه دانش مدیریت: شماره 25.
حسینی، افضل السادات، (1378)، ماهیت خلاقیت و شیوههای پرورش آن، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.
حقیقت جو، زهرا و ناظم، فتاح، (1387)، خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهرهوری کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 4، ص ص 151-143.
خلاقی،‌ علی‌ اصغر و صحت، آذرچهر، (1391)، رابطه خلاقیت و سبک رهبری مدیران با بهره وری آموزشی در آموزشکده های فنی و حرفه ای، مجله فناوری آموزش: دوره 6، شماره 4، صص 317-327.
خیابانچیان، نازیلا، (1383)، عاملهای مؤثر بر بهرهوری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود، مدیران مدرسهها ومسئولان آموزش وپرورش و ارائه الگو، المپیک، شماره 4، ص ص 28.
رحمتی اندامی، پگاه و اسفندیاری، علی اصغر (1388)، خلاقیت از عوامل مؤثر بر بهره وری و کارایی سازمان، تهران: دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی.
صمد آقایی، جلیل، (1380)، تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
طاهری، شهنام، (1384)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها(مدیریت بهره وری فراگیر)، تهران: نشر دهستان.
عامری، سیدحسن و کوزهچیان، هاشم، (1381)، رابطه سبکهای رهبری و خلاقیت با میزان اثربخشی مدیران تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حرکت، شماره 13، ص ص :141-123.
قاسمی، لیلا، (1383)، شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظر مدیران ارشد و میانی بخش صنعت آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
فلاح شمس، میرفیض، بوداغی خواجه نوبر، حسین، دلنوازاصغری، بیتا، (1388)، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، فراسوی مدیریت، شماره 21، ص ص 166-149.
گروه ای، بهرام، (1380)، تأملی بر بهره وری و مباحث نظری مرتبط با آن، تهران: نشر رمز.
مال امیری، منصور، نیکنام، علی اصغر، (1389)، بررسی تأثیر تئوریهای سازمان برخلاقیت، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 28.
مرحمتی، سعادت، (1392)، بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی در بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی شیراز، مجله پزشکی هرمزگان، شماره 2 ، ص ص :182-175 .
میر میران، سید جلیل، (1384)،خلاقیت و نوآوری (فردی، گروهی، سازمانی)، انتشارات گوهر، چاپ اول.
مقیمی، سید محمد، (1388)، سازمان و مدیریت : رویکردی پژوهشی ، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه .
نصیری پور، امیراشکان، رئیسی، پوران، هدایتی، سیدپوریا، (1388)، رابطه فرهنگ سازمانی با بهرهوری کارکنان در بیمارستانهای عمومی آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، شماره 35.
منابع انگلیسی
Carlsen, Ben. A. (1990), An Assessment of the Productivity Managers Network Model in Los Angeles Country. Ed.D. San francisco: University of San Francisco.
Johnson, R, & Indvik, J. (1999). Empowerment benefits. Journal of workplace learning, 11, pp. 84.