حل گروهی مسئله که توسط کوبایاشی و کاراکیتا در سال ۱۹۶۴ ابداع شد. این روش مبتنی بر مجموعه واقیتهایی است که شرکتکنندگان تولید میکنند. این واقعیتها دارای ۳ شرط زیرند:
باید به مسئله مورد نظر مربوط باشند. 
بهطور عینی اثبات پذیر باشند.
مهم باشند.
TKG دارای ۲ مرحله میباشد:
تعریف مسئله: شرکتکنندگان واقعیتهای مربوط به زمینه مورد نظر روی کارت را مینویسند. 
حل مسئله: شرکتکنندگان راهحلهای پیشنهادی را مینویسند و سپس به صورت مجموعهای قرائت می شود (صمدآقایی، 1380).
تکنیکهای دیگر خلاقیت نیز که در پرورش ذهن میتوان از آنها استفاده نمود عبارتند از:
تکنیک ایدکاتور: تفکر کلامی و دیداری و استفاده از سمبولهای گرافیکی به جای کلمات
تکنیک یورش فکری معکوس: معرفی وضعیت مطلوب و پیدا نمودن نقاط قوت یا اشتباهات آن 
تکنیک PMI : نکات مثبت و نکات منفی موضوع و نهایتاً نکات جالب و تازه مورد را لیست نموده و موضوع را از نظر محدودیتها و مزایا و تازگیهای آن بررسی مینماید
تکنیک ایفای نقش
تکنیک چه می شد اگر ….. ؟
تکنیک وارونهسازی (کشف چیزهایی که وجود ندارد) کارهایی که انجام نمیدهید و … (صمدآقایی، 1380).
3-1-2- ویژگیهای جمعیتشناختی
1-3-1-2- تعریف
به ویژگیهای کلی هر فرد مانند جنسیت، تحصیلات، سن، تجربهکاری، الگوی نقش، نظام آموزشی و جایگاه اجتماعی وی در جامعه خود گفته میشود (پورداریانی، 1382).
2-3-1-2- مهمترین ویژگیهای جمعیتشناختی
1-2-3-1-2- تجربه کاری
کارکنان سازمان در شغل یا صنعتی که کار خود را در آن آغاز میکنند، در بسیاری موارد دارای تجربه قبلی هستند. تجربهکاری قبلی در مسیر خاصی از فعالیت اقتصادی، همبستگی مثبتی با موفقیت دارد. همبستگی زیاد بین میزان موفقیت و تجربه قبلی نباید شگفتآور باشد.
از اینرو، اکثریت کارکنان خواه موفق، خواه ناموفق که در صنعت خود، دارای تجربه قبلی بودهاند. توانایی آن را دارند که کارها را بهتر از رئیس و کارفرمای خود انجام دهند.
2-2-3-1-2-الگوی نقش
خانواده و دوستان نیز به عنوان الگوی نقش برای بهرهوی شدن موثر میباشند. حداقل ۴۰ درصد کارکنان موفق در خانوادههای خود، تجربیات بهرهوذی را مشاهده نمودهاند. البته مشاهده موفقیت اشخاص دیگر نیز، کارکنان را متمایل به پذیرش مخاطره بهرهوری مینماید (اصلانی، 1390).
بهطور کلی وجود یک الگوی نقش سبب تشویق تلاشهای کارآفرینانه در جهت بهرهوری در فرد میشود که این الگوها اغلب در محیطهای کاری نیز حضور دارند. به طور کلی وجود یک الگوی نقش سبب تشویق تلاشهای کارکنان در جهت بهرهوری میشود که این الگوها ممکن است در خانواده یا بین دوستان یا در محیطهای کاری باشند.