نسبت به خود و توانمندیهایش آگاهی دارد و معتقد است که ایدهها و نظراتش ارزشمند هستند.
ابتکار و تخیل قوی و حساسیت:
ایدههای او معمولاً با ایدههای دیگران بسیار متفاوت است و در مواردی که دیگران به راحتی و روزمرگی از آن میگذرند ذهن خیال پرداز قوی دارد.
زیبایی دوستی:
فرد خلاق به آسانی مجذوب زیبایی میشود و نسبت به آن توجه و دقت زیادی میکند و به فعالیتهای هنری علاقهمند است.
تردید:
اغلب بسیاری از قوانین رایج جامعه برای او جای سؤال باقی میگذارند. این مشکوک بودن و عدم اعتماد فرد خلاق معمولاً ناشی از علاقه درونی او به تغییر – اصلاح امور عادی و خلق ایدههای بهتر است (کیم، 2011).
استیز علاوه بر ویژگیهای فوق موارد زیر را نیز بر این ویژگیها میافزاید:
سلامت روانی و ادراکی
توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده به طور سریع
دلگرمی و امید به آینده
علاقه به سادگی و بیتکلفی در نوع لباس و جنبههای گوناگون زندگی
روحیه انتقادی
آرامش و آسودگی خیال
توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه
شهامت
قدرت
جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران
مسئولیتپذیری و توانایی سازمان دادن به فعالیتهای گوناگون و حساسیت به مسائل و مشکلات اجتماعی (کیم، 2011).
5-2-1-2- نقش خلاقیت در بهرهوری سازمان و توسعه نیروی انسانی
هرچند عوامل متعدد و درهم بافتهای باعث میشوند تا بهرهوری یک سازمان افزایش یافته و در سطح دلخواه نیز ثابت باقی بماند همچون ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب افراد مناسب و متعهد در تصدی پستهای مدیریت و دورههای آموزشی مفید؛ همسویی اهداف سازمان و اهداف کارکنان و همخوانـــی تحلیــل مشاغل و ویژگــــیهای شخصیتی شغــل (شناختی– هیجانی و رفتاری) ایجاد انگیزش و بالا بردن کیفیت کاری ایجاد رضایت شغلی و پائین آوردن فشار روانی در سازمان و ایجاد محیط فرهنگی مناسب از دیگر عوامل مؤثر در بهره وری بوده و با این رویکرد آموزش خلاقیت و نوآوری میتواند در کلیه این عوامل تأثیرات مثبت نهاده و طبق فرآیند حل خلاق مسئله در شرایط ایده آل شامل مراحل (حقیقتیابی، ایدهیابی و راهحلیابی).
حقیقتیابی: تشخیص مشکل بنیادی از مشکلات حاشیهای و زائیده مشکلات اصلی
ایدهیابی: ایدههای جدید و انگیزههای نو و مغایر با عادات و انتظارات
راهحلیابی: انتخاب کم هزینهترین و سریعترین راه برای رسیدن به هدف