تبیین رابطه بین خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهرهوری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس.
2-3-1- اهداف فرعی:
تبیین رابطه خلاقیت با بهره وری وظایف سازمانی
تبیین رابطه جنسیت با بهره وری وظایف سازمانی
تبیین رابطه سن با بهره وری وظایف سازمانی
تبیین رابطه تحصیلات با بهره وری وظایف سازمانی
تبیین رابطه سابقه کاری با بهره وری وظایف سازمانی
4-1- سوالات پژوهش
آیا بین خلاقیت سازمانی کارکنان با بهرهوری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد؟
آیا بین جنسیت کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد ؟
آیا بین سن کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد ؟
آیا بین تحصیلات کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجوددارد؟
آیا بین سابقه کاری کارکنان با بهره وری وظایف سازمانی رابطه وجود دارد؟
5-1- متغیرهای پژوهش وتعریف مفهومی و عملیاتی آنها
1-5-1- تعاریف مفهومی متغیرها
بهرهوری وظایف سازمانی کارکنان: بهرهوری به تعبیر کلی معیار سنجش این امر است که مصرف منابع به عنوان ورودی (نهادها) برای تولید خروجی (ستادهها) مورد نیاز جامعه در دراز مدت چقدر موثر و کارآمد بوده است (اکبری ،1388).
خلاقیت سازمانی: خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود عملکرد و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیتهای سازمانی. بر این اساس، خلاقیت فرآیندی ذهنی/ روانشناختی است، محصول خلاقیت میتواند به شکل یک اثر (اندیشه، راهحل و نظایر آن) ظهورکند، محصول خلاقیت پدیدهای نو و بنابراین دارای ارزش است و قابل پرورش میباشد و با محیط اجتماعی فرد خلاق نیز رابطه مستقیم دارد (ساعتچی،1390).
ویژگیهای جمعیت شناختی: به ویژگیهای کلی هر فرد مانند جنسیت، تحصیلات، سن، تجربهکاری، الگوی نقش، نظام آموزشی و جایگاه اجتماعی وی در جامعه خود گفته میشود (پورداریانی، 1382).
2-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها
بهرهوری وظایف سازمانی کارکنان: در این پژوهش منظور از بهرهوری سازمانی نمرهای است که آزمودنیها از پاسخگویی به پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی به دست آوردهاند.
خلاقیت سازمانی: : در این پژوهش منظور از خلاقیت سازمانی نمرهای است که آزمودنیها از پاسخگویی به پرسشنامه خلاقیت سازمانی به دست آوردهاند
ویژگیهای جمعیت شناختی: در این پژوهش منظور از ویژگیهای جمعیتشناختی ویژگیهای جنسیتی، سن، سطح تحصیلات، تأهل یا تجرد، سطح درآمد، سمت شغلی است که در این پژوهش توسط خود آزمودنیها ارائه میگردد.
مقدمه
به طورکلی بهرهوری، دربرگیرنده گامهای برنامهریزی عملکرد، سرپرستی و بازنگری عملکرد میباشد که به هدفگذاری و ارائه هدایتهای لازم در آغاز برنامه و تهیه برنامههایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گفته می شود.