فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
4 11 13 73 87 84 100
جمع 11 13 73 87 84 100
در پاسخ به پاسخهای داده شده به سئوالات مذکور ملاحظه می‌گردد که جمعاً 13% پاسخ گویان مجرد و 87% از پاسخگویان متأهل می‌باشند. بنابراین می توان گفت بین وضعیت تأهل کارمندان و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد. پس بنابراین متأهلین عدم رضایت شغلی دارند. لذا فرضیه تأیید نمی گردد.

فصل پنجم:
بحث و تفسیر نتایج پژوهش
نتایج – پیشنهاد ها
1-5- نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی)
از نمونه آماری که 84 نفر از کارمندان کمیته امداد امام (ره) می‌باشد، ضمن توجه به جدول توصیفی چنین مشاهده شد که:
– 23% از پاسخگویان زن و 77% مابقی مرد می باشند بیشترین سطح سنی 32% مربوط به گروه سنی 30-35، 35-40 و کمترین سطح سن 6% مربوطه به گروه سنی 40 و بالاتر سال است در خصوص وضعیت تاهل 13% از پاسخگویان مجردند و 87% مابقی متأهل هستند. در رابطه با سطح تحصیلات 2% از پاسخگویان دارای مدرک دکترا هستند، 6% دارای مدرک فوق لیسانس هستند، 27% لیسانس دارند، 48% فوق دیپلم و دیپلم دارند و 17% نیز دارای مدرک کمتر از دیپلم هستند.
– حدود 30% از پاسخگویان دارای مسکن استیجاری یا رهنی هستند، 56% دارای مسکن شخصی آپارتمانی می باشند و 6% نیز مسکن شخصی ویلایی دارند و 8% نیز سایر موارد.
– در رابطه با رضایت از نحوه سلف سرویس یا رستوران 21% از پاسخگویان ابراز داشتند که از وضعیت رستوران خیلی زیاد راضی هستند، 27% زیاد ابراز رضایت کرده اند، 36% به طور متوسط ابراز رضایت کرده اند، 12% رضایت کمی داشته اند و حدود 4% نیز خیلی کم رضایت داشته اند، در خصوص رضایت از سرویس ایاب و ذهاب حدود 20% نحوه سرویس ایاب و ذهاب را خیلی خوب ارزیابی کرده‌اند، 15% آن را خوب دانسته، 42% متوسط، 11% نیز بد دانسته اند، 12% نیز خیلی بد دانسته اند.
– در رابطه با رضایت از میزان علاقه به کار 11% از پاسخگویان علاقه خود را به کارشان خیلی زیاد دانسته اند، 15% زیاد، 42% متوسط دانسته اند، 24% کم، 8% خیلی کم دانسته اند، در حدود 6% کارمندان پایگاه و منزلت اجتماعی شغل خود را در جامعه خیلی خوب ارزیابی کرده اند، 8% آن را خوب دانسته اند، 35% نیز آن را متوسط ارزیابی کرده اند و 32% نیز آن را بد ارزیابی کرده اند و 19% نیز آن را خیلی بد دانسته اند.
– در رابطه با امکان ارتقاء پیشرفت 1% از پاسخگویان اعلام داشته‌اند که در کارشان امکان ارتقاء و پیشرفت خیلی زیاد وجود دارد، در حدود 4% امکان ارتقاء شغلی شان را زیاد دانسته اند، 11% متوسط، 26% کم و 58% نیز امکان پیشرفتشان خیلی کم دانسته اند.
– 10% از پاسخگویان از سمت و نوع شغلی که در آن مشغول به فعالیت می باشند خیلی زیاد راضی هستند، 8% زیاد رضایت دارند، حدود 17% متوسط، 26% کم و 39% خیلی کم از سمت و نوع شغلشان راضی اند.
– در خصوص تأثیر میزان تحصیلات در موقعیت اجتماعی، 57% از پاسخگویان، تأثیر میزان تحصیلات را در جایگاه اجتماعی خیلی زیاد می دانند و 36% تأثیر میزان تحصیلات را زیاد و 6% متوسط و 1% تأثیر میزان تحصیلات را در جایگاه اجتماعی کم می دانند.
– در خصوص احساس امنیت، 2% از پاسخگویان در محیط کاری خود خیلی زیاد احساس امنیت می کنند، 11% زیاد را اعلام داشته اند، 29% متوسط، 33% کم، 25% نیز خیلی کم احساس امنیت می کنند.
– در رابطه با خستگی از ساعات کاری 45% از کارمندان خیلی زیاد در خود احساس خستگی می کنند، حدود 20% زیاد، 24% خستگی خود در محیط کاری را متوسط دانسته اند و 11% از کارمندان، احساس خستگی کم ابراز داشته اند.
– در رابطه با محیط کاری از جهت داشتن ارتباطات صمیمانه 19% خیلی خوب ارزیابی کرده اند، 31% خوب، 29% متوسط، 13% بد، 8% خیلی بد را انتخاب کرده ا ند.
– در رابطه با ارتباط همکاران خارج از محیط کار 12% از کارمندان با همکاران خارج از محیط کار 12% از کارمندان با همکاران خود ارتباط خیلی زیاد دارند، 24% متوسط، 25% کم،‌39% خیلی کم ارتباط دارند.
– در رابطه با داشتن دوستان 23% دوست خیلی زیاد دارند، 13% دوست زیاد دارند و 42% متوسط، 12% کم و 10% نیز تعداد دوستان را خیلی کم می دانند.
– در خصوص رضایت از درآمد ماهانه 7% از پاسخگویان از میزان درآمد ماهانه خود خیلی زیاد راضی هستند، 13% زیاد راضی اند، حدود 35% در حد متوسط، 24% کم و 21% نیز خیلی کم از درآمد خود راضی هستند.