– چقدر از ارتقاء و پیشرفت شغلی خود راضی هستید؟
1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
– چقدر از سمت و نوع شغلی که در آن مشغول فعالیت هستید راضی می باشید؟
1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
– چقدر در محیط کاری احساس امنیت می کنید؟
1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
– ساعت کاری تا چه حد برایتان خسته کننده است؟
1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
– محیط کاری خود را از جهت داشتن ارتباطات صمیمانه چگونه ارزیابی می کنید؟
1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
– تعریف متغیر وابسته (نظری): رضایت شغلی، تفاوت بین مقدار مزایا و پاداشی که کارمند دریافت می کند و آنچه را که به باور خود می بایستی دریافت می کرد.
– تعریف متغیر مستقل (نظری) میزان: ترازو، اندازه، مقدار، موازین جمع و نام برج هفتم از برج دوازده گانه فلکی.
فشارهای عصبی و روانی (استرس): استرس عبارت است از واکنش‌های جسمی و روانی که افراد در مقابل وقایع محیطی ایجاد کننده فشارهای روانی از خود بروز می دهند.
ارضاء: راضی کردن، خشنود کردن، دادن چیزی به کسی تا خشنود شود.
نیاز: حاجت، میل و خواهش، عشق و آرزو، تحفه و هدیه درویشان و نذری که برای گرفتن حاجت و مراد به کسی یا جایی بدهد.
روابط صمیمانه: جمع رابطه از روی یگانگی و یکرنگی و دوستی، خالصانه و دوستانه.
برخورداری: بهره مندی، کامیابی.
موقعیت ها: محل وقوع، جای واقع شدن، جای افتادن، جای فرود آمدن، مواقع جمع.
اقتصادی: علم اقتصاد بررسی روشهایی است که بشر برای استفاده از منابع محدود (زمین، کار، سرمایه، هزینه و معلومات فنی) برای تولید کالاها به کار می برد و ترتیبی است که برای توزیع این کالاها بین افراد جامعه و مصرف آنان می دهد.
استرس مثبت: استرس زمانی مثبت تلقی می شود که یک فرصتی برای به دست آوردن بعضی از چیزهای مطلوب به وجود می آورد.
استرس منفی: استرس زمانی منفی تلقی می شود که برای فرد محدودیتی به وجود آورد و یا عامل به وجود آورنده آن منفی و ناخوشایند باشد.
رضایت شغلی: میزان کلی اثر مثبت یا احساساتی که افراد نسبت به شغلشان دارند. رضایت شغلی ممکن است از عواملی مانند ماهیت کار، میزان حقوق و دستمزد و ارتقاء شغلی در شغل فعلی بوجود آید.
فشارهای شغلی: عبارت است از هر گونه فشار عصبی، روانی و رفاهی که محیط کار بر فرد شاغل وارد می آورد. این فشارها می تواند ناشی از وظیفه، تعارضات شغلی، محیط فیزیکی، حقوق و مزایا و غیره در کار باشد.