کارکنان ناراضی اغلب دوست دارند که ازشغل های خود فاصله بگیرند وغالبا ازکارغیبت می کنند. دوری ازمحیط های کاری به کارکنان ناراضی کمک می کند تا ازجنبه های تنبیه گونه وناخوشایند محیط های کارخود اجتناب نمایند.
تحقیقات نشان می دهد بین رضایت شغلی وغیبت یک رابطه معکوس وجود دارد. (بارون وگرینبرگ، 1990، صفحات 172-169).
3-رضایت شغلی و ترک خدمت
رضایت شغلی با ترک خدمت رابطه معکوس دارد ولی همبستگی آن زیاد نیست همچنین عواملی مانند شرایط بازارکار، انتظارات افراد از فرصت ها ومشاغل دیگر طول زمان وسابقه خدمت افراد، درزمینه تصمیم واقعی افراد به ترک شغل نقش مهمی ایفا می کنند. ازطرف دیگرعملکرد شغل به عنوان متغیرتعدیل کننده مهمی بین رضایت وترک شغل ایفا می کند. افراد دارای عملکرد سطح بالا معمولا رضایت بیشتری داشته وکمتراقدام به ترک خدمت می نمایند. (رابینز، 1374، ص 288).
بخش دوم : تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی(ره)
1- تاریخچه
اصولا سوابق این نهاد به سالهای قبل ازپیروزی انقلاب وحدودا سال 1342 برمی گردد که تعدادی ازانقلابیون نهضت اسلامی که درزمره همراهان وهمرزمان حضرت امام خمینی (ره) قرارداشتند وبعضا مسئولین فعلی این نهاد می باشند ازطرف معظم له مأموریت رسیدگی به خانواده زندانیان، نیازمندان ومبارزین را به عهده داشتند.
این امرامدادگری خصوصا درزمان اوج گیری انقلاب یعنی سالهای 56 و 57 که مبارزات نهضت مسلمان به اوج خود رسید واعتصاب وتحصن همه جا را فراگرفت به منظور حمایت ازاعتصابیون وزندانیان ادامه داشت.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وآغازفعالیت مجدد کشور، لزوم حمایت ازنیازمندان درصدربرنامه های نظام قرارگرفت ودقیقا 22 روزپس ازپیروزی انقلاب اسلامی وبه عنوان دومین نهاد انقلابی درتاریخ 14 اسفندماه 1357 کمیته امداد امام خمینی ره با صدورحکم پرخیروبرکت وتاریخی حضرت امام خمینی ره برای مدت نامحدود تشکیل گردید.
کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهادی انقلابی وازنوع مؤسسات غیرانتفاعی وعام المنفعه می باشد که مرکزاصلی آن درتهران بوده ودرتمامی شهرستان ها واکثربخش های کشورودربعضی ازنقاط خارج ازکشور دارای شعبه می باشد.
این نهاد تحت نظرمستقیم مقام معظم رهبری (ولی فقیه ) قراردارد واساسنامه آن نیزبه توشیح وتایید حضرت امام خمینی رسیده است. شورای مرکزی که پس ازولایت فقیه عالی ترین رکن این نهاد می باشد، مسئولیت کلی کارها واموررا عهده داراست.
منبع مالی این نهاد مطابق اساسنامه عبارت است از:
1- کمک های مستقیم مقام معظم رهبری
2-اعتبارات دولت محترم جمهوری اسلامی ایران
3-کمک های مردمی، مؤسسات، نهادها وارگانها
4-دریافت صدقات و نذورات، هدایا و..
5- درآمدهای حاصل ازبخش ها واموراقتصادی امداد امام
2- ارکان کمیته امداد امام خمینی عبارتند از:
1-ولایت فقیه- به عنوان بالاترین مقام ومرتبه تصمیم گیری که استمرار یا انحلال این نهاد صرفا دراختیارمعظم له می باشد.
2-شورای مرکزی- عالی ترین رکن امداد پس ازمقام ولایت فقیه که مسئولیت کلی کارها واموررا عهده داراست.
3-سرپرستی یکی ازاعضای شورای مرکزی وبه عنوان بالاترین مقام اجرایی امداد امام ومجری مصوبات شورای مرکزی است وبا تصویب اکثریت شورا انتخاب می شود ودرغیاب سرپرستی کلیه اختیارات ووظایف او به عهده قائم مقام می باشد.
4-اداره کل استان –جهت تمرکز اموراستانی وهماهنگی، نظارت ورسیدگی به امورشاخه ها درهراستانی اداره کل کمیته امداد امام استان به صورت شورایی مشورتی که یکی ازآنها به عنوان مدیرکل استان مسئولیت اجرایی را به عهده دارد ایجاد گردیده است.
5-شاخه – درهرشهرنیزجهت رسیدگی به امورمحرومان وارائه خدمات به آنها یک شاخه اصلی کمیته امداد به صورت شورایی مشورتی که یکی ازآنها به عنوان رئیس شاخه انجام وظیفه می نماید تشکیل گردیده که مستقیما به امورمددجویان وارباب رجوع رسیدگی می نماید.