– در رابطه با رضایت ساعات اضافه کاری 13% از پاسخگویان از میزان ساعات اضافه کاری که کمیته به آنها می دهد خیلی زیاد رضایت دارند، 42% زیاد، 6% در حد متوسط، 13% کم، 26% نیز خیلی کم راضی اند.
– از امکانات که کمیته امداد جهت مسافرت در اختیارشان قرار می‌دهد 2% از پاسخگویان زیاد راضی هستند، 18% گزینه متوسط را انتخاب کرده اند، 36% کم راضی اند، 44% نیز خیلی کم راضی می‌باشند.
– در خصوص رضایت از نحوه دریافت وام، 4% از نحوه دریافت وام خیلی زیاد راضی می بشاند، 13% زیاد راضی اند،‌27% در حد متوسط، 25% در حد کم و 31% نیز خیلی کم رضایت دارند.
2-5- نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دو بعدی)
فرضیه شماره یک: میان ارضاء نیاز و رضایت شغلی کارمندان رابطه مستقیم وجود دارد، در بررسی همبستگی میان ارضاء نیاز و رضایت شغلی در سطح اعتماد 95% فرض رد شده و فرضیه فوق مورد تأیید واقع شده است، یعنی هر چقدر فرد نیازهایش بیشتر ارضاء گردد، رضایت از شغلش نیز بیشتر می شود، پس رابطه معنی داری بین ارضاء نیاز و رضایت شغلی وجود دارد.
فرضیه شماره دو: بین رضایت شغلی و داشتن روابط صمیمانه میان کارمندان رابطه وجود دارد از محاسبه جدول دوبعدی فرضیه فوق چنین مشاهده شد چون به دست آمده از کمتر است در نتیجه رابطه معنی داری بین روابط صمیمانه میان کارمندان و رضایت شغلی وجود ندارد یعنی هر چقدر فردی روابط صمیمانه تری با همکاران خود نداشته باشد، به همان نسبت رضایت و بهره وری وی از شغلش کمتر می باشد و بالعکس هر چقدر بر میزان روابط صمیمانه‌اش افزوده شود، رضایت از شغلش نیز افزایش پیدا می کند.
فرضیه شماره سه: بین برخورداری از موقعیت های اقتصادی کارمندان و رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد، از بررسی همبستگی بین برخورداری از موقعیت های اقتصادی و رضایت شغلی در سطح اعتماد 95% فرض پذیرفته شده، در نتیجه برخورداری از موقعیت‌های اقتصادی بیشتری برخوردار باشد به همان نسبت رضایت وی از شغلش کاهش پیدا می کند و بالعکس.
فرضیه شماره چهار: بین سطح تحصیلات کارمندان و رضایت شغلی آنان رابطه ای وجود ندارد. از بررسی همبستگی بین سطح تحصیلات کارمندان و رضایت شغلی آن ها در سطح اعتماد 95% فرض پذیرفته شده و فرضیه فوق تأیید نشده است، یعنی هر چقدر فرد از تحصیلات بیشتری برخوردار باشد در میزان رضایت وی از شغلش تأثیری نخواهد داشت.
فرضیه شماره پنج: بین وضعیت تأهل کارمندان و رضایت شغلی آنان رابطه‌ی وجود ندارد. در بررسی همبستگی بین وضعیت تأهل کارمندان و رضایت شغلی آنان در سطح اطمینان 95% چنین مشاهده شده چون بدست آمده، کوچکتر از می باشد در نتیجه، رابطه‌ای بین وضعیت تأهل و رضایت شغلی وجود ندارد.
مشکلات و محدودیت های تحقیق
تحقیق حاضر با محدودیت ها و مشکلات روبرو بود که مهمترین این مشکلات به شرح زیر می باشد:
1- کمبود کتب و منابع مورد نیاز که درباره موضوع تحقیق وجود دارد و تنها کتابی که به طور نسبتاً مفصل این موضوع را مطرح کرده است کتاب جامعه شناسی کار و شغل می باشد.
2- عدم همکاری برخی از کارمندان در پر کردن پرسشنامه و ندادن جوابهای صادقانه.
3- وجود محدودیتهای زیاد در رابطه با سانسور خبری در ارائه اطلاعات.
4- استفاده از کتب و پایان نامه های موجود در کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات علمی – پژوهشی مشکل دیگر تحقیق بود، برای مثال کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در این زمینه می توانست بسیار مفید باشد، برای استفاده از آن محدودیتهای بسیار زیادی وجود داشت و یا کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که اصلاً اجازه استفاده از آن را ندادند.
پیشنهادات
بدیهی است برای جلوگیری از افزایش فقر و نیز خودکفا کردن مردم می بایست از اقشار محروم و متوسط جامعه حمایت نمود. لذا شناسایی عوامل موثر در بهبود وضع مردم مستلزم رضایت کارکنان در محیط کار خود می باشد.
با توجه به پژوهش انجام شده در زمینه عدم رضایت شغلی کارمندان و عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان کمیته امداد امام (ره) مرکز، پیشنهادات زیر را برای بالا بردن رضایت شغلی کارمندان ارائه می دهم:
1- ایجاد انگیزه برای ارائه کار بهتر از طریق دادن پاداش به کارمندان.
2- بوجود آوردن امکاناتی جهت مسافرتهای بیشتر برای کارمندان.
3- ایجاد فضایی دوستانه و آرام بین همکاران و نیز کارکنان با مسئولین.
4- بالا بردن سطح امکانات رفاهی نظیر سلف سرویس و سرویس ایاب و ذهاب جهت مسافرت کارکنان.
5- امکان ارتقاء شغل جهت کارکنان در صورت تلاش و کوشش آنها و نیز بالا رفتن سوابق کاری.