خداوند درابتدای آیه مبارکه 70 ازسوره 17 الاسراء می‌فرماید:«ولقد کرمنا بنی آدم…» وبه راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم..آنگاه که کرامت انسانی یک فرد منظورنظر واقع شد، رضایت فرد تأمین شده است چرا که کرامت هدیه وامانت الهی است. این نوع مدیریت براصولی مانند: احترام قائل شدن به انسان، داشتن دیدگاه مثبت گرا به انسان، برقراری روابط انسانی قوی، مشارکت دهی عملی کارکنان درتصمیم گیری ها، واصل آموزش جامع وبالابردن آگاهی کل کارکنان سازمان استوارمی باشد.
نتایجی که ازمدیریت برمبنای کرامت انسانی حاصل می شود به طورخلاصه به قرار ذیل قابل شمارش است:
1-تقویت وبهبود تعلق خاطربه کاروسازمان
2-تقویت وبهبود اخلاق کار
3-تقویت پرکاری (فرهنگ کار)
4-حاکم شدن استراتژی بهبود دائم درسازمان
5-تقویت کارجمعی خودجوش ازطریق نظام انگیزشی، استقرارنظام پیشنهادها و..
6-کاهش شایعه وتشنج روانی درسازمان ازطریق مکانیزم اطلاع رسانی به سطوح مختلف صرف نظرازپست وموقعیت آنها
7-رفع اضطراب ازمحیط کار ازطریق آموزش های رفتاری وتوجه به امنیت شغلی کارکنان وفراهم نمودن امکان ابرازنظرات وتلفیق سازمان رسمی وغیررسمی.
8-کاهش تخلفات وحوادث ناشی ازکار
9-جایگزینی کنترل کیفیت با تولید کیفیت
10-کاهش مصارف مواد وانرژی (مادی ومعنوی)
تمامی آنچه که شمرده شد به ایجاد واستقرار، پرورش وگسترش کاربردی شدن واستمراربهره وری ودرکل به ارتقای آن درسازمان خواهد انجامید.
این فصل به بررسی جنبه های نظری موضوع تحقیق اختصاص یافته وازدوبخش تشکیل شده است. بخش اول به بررسی ماهیت استرس، نظریه ها ونگرش هایی که دراین رابطه وجود دارد پرداخته وتاریخچه کوتاهی ازموضوع ارائه می گردد.
درادامه نکاتی پیرامون متغیروابسته پژوهش یعنی رضایت شغلی مطرح می شود.
بخش دوم به فلسفه وجود، اهمیت ووظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره می شود.
2-2 پیشینه تحقیق
بخش اول: مباحث نظری
قسمت اول: تاریخچه ماهیت وضرورت فشارهای عصبی وروانی
الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی وروانی
برای اولین بار دردهه 1930 میلادی واژه استرس توسط هانس سلیه، روانشناس معروف اتریشی که ازاروپای مرکزی به کانادا مهاجرت کرده بود مطرح گردید. وی این واژه را ازفیزیک به عاریت گرفته بود. سلیه آزمایشاتی را درمورد جانوران انجام داده ودریافت که هرآنچه شرایط ومقتضیات محیط برروی جانوران اعمال می کنند نظیرگرم وسرد شدن بیش ازحد دما یا یک وضعیت خطرناک وتهدید کننده عکس العمل آنها یکسان خواهد بود.
واین عکس العملها را نشانه های سازگاری عمومی (GAS) نامید ومعتقد بود که نشانه های مشابه درمورد انسانها وجود دارد.
درسال 1950 وی کتابی به همین عنوان منتشرکرد که درآن ازجزء جزء دهها هزارقسمت ازتحقیقات پزشکی کمک گرفته بود. دراین نوشته ها عکس العمل های جسمانی درمقابل آسیب های شدید، بیماری ها، مسمومیت ها وتحریکات شدید با کارهای طاقت فرسا شرح داده شده است.