17 20 23 11 13 35 42 10 12 8 10 84 100
جمع 30 18 11 7 55 33 31 19 41 25 168 100
در پاسخ به پاسخهای داده شده به سئوالات مذکور ملاحظه می‌گردد که جمعاً 25% از پاسخ ها خیلی زیاد و 33% پاسخ ها متوسط و 44% پاسخ‌ها کم و خیلی کم بوده است. بنابراین می توان گفت بین روابط صمیمانه میان کارمندان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد یعنی هرچقدر فرد روابط صمیمانه تری با همکاران خود داشته باشد به همان نسبت رضایت وی از شغلش کاهش می یابد و بالعکس. پس به معنی عدم رضایت شغلی می باشد. لذا فرضیه تأیید نمی گردد.
فرضیه سوم (جدول شماره بیست و چهار):
بین موقعیت اقتصادی کارمندان و رضایت شغلی آنان ارتباط معناداری وجود دارد.
سئوالات مرتبط با فرضیه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
18 6 7 11 13 29 35 20 24 18 21 84 100
19 11 13 .35 42 5 6 11 13 22 26 84 100
20 0 0 2 2 15 18 30 36 37 44 84 100
21 3 4 11 13 23 27 21 25 26 31 84 100
جمع 20 6 59 18 72 22 82 25 103 31 336 100
با توجه به پاسخهای داده شده به سئوالات مذکور ملاحظه می‌گردد که جمعاً 24% پاسخ ها خیلی زیاد و زیاد و 22% متوسط و 56% پاسخ ها کم و خیلی کم بوده است. بنابراین می توان گفت رابطه معناداری بین موقعیت اقتصادی و رضایت شغلی وجود ندارد. یعنی هر چقدر فرد از موقعیت اقتصادی بیشتری برخوردار باشد به همان نسبت رضایت وی از شغلش کاهش می یابد. پس در این فرضیه عدم رضایت شغلی وجود دارد و بالعکس. لذا فرضیه تأیید نمی گردد.
فرضیه چهارم (جدول شماره بیست و پنج):
بین سطح تحصیلات کارمندان کمیته امداد مرکز و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود ندارد.
سئوالات مرتبط با فرضیه دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم و دیپلم کمتر از دیپلم جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
4 2 2 5 6 23 27 40 48 14 17 84 100
جمع 2 2 5 6 23 27 40 48 14 17 252 100
در پاسخ به پاسخهای داده شده به سئوالات مذکور ملاحظه می‌گردد که جمعاً 8% پاسخگویان دکتری و فوق لیسانس و 27% لیسانس و 48% فوق دیپلم و دیپلم و 17% کمتر از دیپلم می باشند. پس بین سطح تحصیلات کارمندان رابطه معناداری وجود ندارد یعنی هر چه فرد از تحصیلات بیشتری برخوردای باشد، در میزان رضایت وی از شغلش تأثیر نخواهد داشت، پس تحصیلات بالاتر عدم رضایت شغلی را در پی خواهد داشت و فرضیه تأیید نمی گردد.
فرضیه پنجم (جدول شماره بیست و شش):
بین وضعیت تأهل کارمندان و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.
سئوالات مرتبط با فرضیه مجرد متاهل جمع