با انتخاب گزینهی Draw All Together، کل آیتمهای انتخاب شده از کادر سمت راست در یک نمودار نمایش داده میشود.
با کلیک روی گزینهی Calculate Errorتفاوت بین دو جریان محاسبه شده برای دو آنتن محاسبه کرده و نمایش میدهد، که این عدد از فرمول زیر محاسبه میشود:
(5-14)
فصل ششم
نتایج
6- 1- مقدمه
در این فصل نرمافزار برای یک آنتن یاگی- اودا اجرا شده و نتایج آن با نرمافزار طراحی شده مقایسه میگردد. تاثیر انتخاب توابع پایه و تعداد تقسیمبندی سیمها بر جواب نهایی و سرعت همگرایی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس با استفاده از توابع مستطیلی، مثلثی و سینوسی جریان روی سیمهای یک آنتن یاگی- اودا را که به مقاومت 50 اهم لود شده است محاسبه کرده و نتایج آنها را با هم مقایسه میشود. در ادامه دو آرایه از 4دایپل و چند چیدمان از یک آنتن یاگی- اودای را در نظر گرفته و در اثر تحریک بوسیلهی جبههموج ورودی از زوایای مختلف، اندازه و فاز ولتاژ ترمینال آنها به صورت نمودار نشان داده شده است. سپس برای آرایهی یاگی- اودای افقی ماتریس کالیبراسیون محاسبه شده و نتایج بدست آمده از این ماتریس در جداولی نشان داده شده است. با استفاده از ماتریس ، از ولتاژ ی اندازهگیری شده از ترمینال آنتنها، ولتاژ محاسبه شده و با استفاده از الگوریتم موزیک زاویه تخمین زده شده است.
6- 2– مقایسهی جواب نرمافزار با نرمافزار طراحی شده
یک آرایه از چهار آنتن یاگی- اودا در نظر گرفته است که هر یک از آنتنها دارای یک دوقطبی با دو رفلکتور و سه دایرکتور است و توسط یک جبههموج تحریک میشوند. جریان شارش یافته روی سیمها هم با نرمافزار و هم با نرمافزار طراحی شده محاسبه و با هم مقایسه شده است.
شکل 6- 1: نحوهی چیدمان آرایهی چهار آنتن یاگی- اودا
شکل 6- 2: اندازهی جریان محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی
شکل 6- 3: اندازهی جریان محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی
نرمافزار طراحی شده

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع برنامه اول توسعه

شکل 6-4: فاز جریان محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی
شکل 6-5: فاز جریان محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی نرمافزار طراحی شده
شکل 6-6: قسمت حقیقی جریان محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی
شکل 6-7: قسمت حقیقی محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی نرمافزار
طراحی شده
شکل 6-8: قسمت موهومی جریان محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی
شکل 6-9: قسمت حقیقی محاسبه شده روی سیمهای آنتن یاگی- اودا بوسیلهی نرمافزار
طراحی شده