جدول 4-12- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی سوم……………………………………………………………48
جدول 4-13-: ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی سوم (Bij)……………………………………………………48
جدول 4-14 میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی چهارم………………………………………………………….49
جدول 4-15 نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی چهارم ………………………………………………………….49
جدول 4-16 ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی چهارم (Bij)…………………………………………………….50
جدول 4-17 میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی پنجم……………………………………………………………50
جدول 4-18 نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی پنجم ……………………………………………………………51
جدول 4-19 ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی پنجم (Bij)………………………………………………………51
جدول 4-20 میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی ششم…………………………………………………………..52
جدول 4-21- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی ششم…………………………………………………………..52
جدول 4-22ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی ششم (Bij)……………………………………………………….53
جدول4-23- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی هفتم…………………………………………………………..53
جدول4-24- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی هفتم…………………………………………………………….54
جدول4-25- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی هفتم (Bij)……………………………………………………..54
جدول4-26- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی هشتم………………………………………………………….55
جدول4-27-: نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی هشتم………………………………………………………….55
جدول4-28- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی هشتم (Bij)…………………………………………………….56
چکیده
امروزه مهمترین دغدغه‌ی اکثر شرکت‌ها در اجرای پروژه‌ها، تدوین و پیاده‌سازی استراتژی‌هایی است که موفقیت و دوام آنها را در شرایط متحول محیطی تضمین نماید‌. ‌‌‌‌‌‌‌در این تحقیق معیارهای مارسدن و اسکیدمور به عنوان ملاک انتخاب استراتژی‌ها در پروژه در‌نظر گرفته شده است.‌‌‌
این تحقیق به ارائه چهارچوبی جامع برای انتخاب بهترین استراتژی در یک پروژه پرداخته است.‌ در ابتدا یک گروه خبره شامل مدیران و مهندسان پروژه با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT به یافتن و استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در راستای انجام پروژه‌ها می‌پردازند.‌ در مرحله‌ی بعد یک نظرسنجی در مورد معیارها و همچنین میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی‌های استخراج شده با استفاده از مقیاس‌های زبانی صورت می‌گیرد.‌ این استراتژی‌ها به وسیله‌ی BSC به چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری تفکیک می‌شوند. استراتژی‌ها در خانه‌ی کیفیت نقش «چه چیز‌ها/گزینه‌ها» و معیارها جهت غربال سازی نقش « چگونه‌ها/معیارها» را ایفا می‌کنند. در مرحله‌ی آخر با استفاده از روش غربال‌سازی فازی به انتخاب بهترین استراتژی پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی :
تجزیه و تحلیل SWOT، غربال‌‌سازی فازی، BSC

مطلب مرتبط :   پایان نامه منظر یادگیری و رشد و جلب رضایت مشتریان

فصل اول