به منظور بررسی سازگاری گیاهچههای کشت بافتی حاصل از آزمایش درون شیشهای، عملیات سازگاری گیاه پپرومیا در شرایط گلدان انجام شد (شکل 3-4). در هنگام انتقال گیاهچههای پپرومیای ریشهدار شده به درون گلدانها ابتدا عمل شستشوی گیاهان بوسیله آب انجام گرفت تا بقایای آگار چسبیده به ریشه گیاهان تمیز شود و همچنین آگار مانع تلقیح باکتری و ریشه گیاه نشود. سپس مقدار 1 میلیلیتر از تیمارهای باکتریایی مورد استفاده روی ریشه گیاه تلقیح شد. تیمار قبل و بعد از مقاومسازی یکسان بود، مثلا ریزنمونههایی که در هنگام کشت بوسیله باکتری آزوسپریلیوم تلقیح شده بودند در هنگام سازگاری نیز، باید حتما بوسیله همان باکتری تلقیح شدند. در هفته اول بعد از کشت آبیاری هر دو روز یکبار و اسپری آب به لیوان پوششی گلدانها هر روز انجام پذیرفت و بعد از گذشت ده روز لیوانهای قرار داده شده روی گلدانها با لیوانهای مشابهی که دارای سوراخی برای تهویه بیشتر بودند تعویض گردید. در این زمان فواصل آبیاری هر سه روز یکبار بود و اسپری آب به لیوانها هر دو روز یکبار انجام گرفت. پس از گذشت 2 هفته لیوانها از روی گیاه برداشته شده و گیاهچهها در معرض هوای آزاد قرار گرفتند. در این مرحله گیاهان پپرومیا رشد یافته و مقاوم شده را میتوان از گلدانهای کوچک اولیه خارج نمود و بدون پوشش محافظ به گلدانهای اصلی انتقال داد. بعد از یک ماه از انتقال گیاهچهها به گلدان، ‌اندازهگیریها شامل طول ساقه، طول ریشه، تعداد برگ، تعداد ریشه، توسعه برگی، ‌نسبت ساقه به ریشه و ‌تعداد جوانه جانبی انجام شد (شکل 3-6).

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردسازمان ملل، مخاصمات مسلحانه، مواد مخدر

شکل 3-6 گیاهچههای پپرومیای کشت بافتی منتقل شده به گلدان
3-13 صفات اندازهگیری شده


3-13-1 میانگین تعداد برگ در هر بوته
تعداد برگ پس از رشد ریزنمونهها درون شیشه و همچنین قبل و بعد از انتقال گیاهچههای کشت بافتی به گلدان در هر بوته مورد شمارش قرار گرفت که برای این کار تعداد جوانههای هر بوته در نظر گرفت.
3-13- 2 ارتفاع ساقه
این کار بوسیله خطکش انجام شده و طول ساقه از محل رویش از روی ساقه تا محل اتصال آخرین دمبرگ اندازهگیری شد.
3-13-3 تعداد ریشه در هر بوته
برای اندازهگیری تعداد ریشه در هر بوته گیاه پپرومیا، تعداد ریشههای اصلی منشعب شده از ساقهها شمارش شده و در نظر گرفته شد.
3-13-4 طول کل ریشه
برای اندازهگیری طول کل ریشه گیاه، جمع طول ریشهها باهم در نظر گرفته شد.
3-13-5 تعداد جوانه جانبی
در ابتدا همه ریزنمونههای کشت شده دارای یک جوانه واحد بوده، ولی در ادامه تعدادی از ریزنمونهها بغیر از جوانه اصلی جوانههای جانبی دیگری را نیز تولید نمودند که این صفت نیز مورد شمارش قرارگرفت.
3-13-6 توسعه برگی
برای اندازه گیری سطح برگ امتیازدهی از عدد یک تا نه بسته به میزان رشد سطح برگ و نیز توسعه آن در نظر گرفته شد. کمترین توسعه برگی یعنی حداقل اندازه برگ عدد یک در نظر گرفته شد و برای حداکثر اندازه سطح برگ عدد نه در نظر گرفته شد.
3-13-7 وزن تر بوته
برای اندازهگیری وزن تر بوتههای گیاه پپرومیا، این گیاهچهها بعد از پایان مرحله مقاومسازی بوسیله ترازوی دیجیتال سه صفر وزن شده و اطلاعات آن ثبت گردید. نکته مهم در زمینه مراحل وزن کردن این است که باید دقت شود که بوتهها بخصوص ریشههای آن تمیز و عاری از هرگونه خاک و سایر جزئیات متعلق به خاک گلدان باشد تا در وزن کردن خطا بوجود نیاید.

مطلب مرتبط :   تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سال تحصیلی 97-98

3-13-8 وزن خشک بوته
بعد از اندازه گیری وزن تر بوتهها آنها را درون قطعات کاغذی خشک و تمیز بستهبندی نموده و تیمار هریک را بر روی بسته مربوط به آن درج نموده و به درون آون منتقل کرده و به مدت 24 ساعت در دمای 55 درجه قرار داده تا بوتهها کاملا خشک شوند و آب درون بافتی خود را از دست بدهند، سپس بوتههای خشک شده را خارج نموده و بوسیله ترازو وزن کرده و دادههای مربوط به آن ثبت شد.
3-14 تجزیه آماری
دادههای حاصل از آزمایش، ابتدا در نرمافزار Excel ثبت گردید و با استفاده از نرمافزار آماری SAS تجزیه شدند. مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت و نمودارها با استفاده از نرمافزار Excel رسم گردیدند.