آنچه باعث تشخیص این جنس از جنس نیلسونیا می شود این است که در این جنس پینول ها به کنار های راشیز اتصال داشته و در صورت اتصال پهنک را قطع نمی کنند و هرگز مانند Nilssonia راشیز را به طور کامل نمی پوشانند .
پینول ها به کنار ه راشیز متصل بوده و همچنین برخلاف جنس Nilssonia رگبرگ ها در یک فاصله منظم از یکدیگر قرار داشته و پینول ها دارای پهنای منظم تری میباشند .

Class: Cycadopsida
Order: Cycadales
Family: Nilssoniaceae
Genus Beania carruthers, 1869, emend. Harris, 1964
cf. Beania sp. Schweitzer, Kirchner & Van Konijnenburg – Van Cittert, 2000.
(Pl. 8, figs. 3, 4)
درنمونه های یافت شده از منطقه 2 نمونه شیلی از جنس مورد نظر یافت شد که با کد ICST(31, 32) نگهداری میشوند.
نمونه مورد نظر که در واقع مخروط ماده نیلسونیال ها می باشد دارای طول بیش از 30 میلیمتر و عرض حدود 15 میلیمتر است که در قسمت دیستال اسپورانژیوفورها حالت دو شاخه یا لنگر مانند پیدا می کنند که احتمالاً محل قرارگیری دانه می باشد در این نمونه فاصله بین اسپورانژیوفورها تقریباً منظم و حدود 2 میلیمتر است.
نمونه مورد نظر از لحاظ تمام ویژگی ها از جمله طول و عرض مخروط و زاویه اسپورانژیوفورها با محور اصلی که تقریباً عمود هستند و نیز قسمت دیستال اسپورانژیوفورها که حالت دو شاخه دارد شبیه جنسBeania می باشد (Schweitzer ,2000).
Class: Equisetopsida C. Agard
Order: Equisetales Domertie
Family: Equisetaceae Richard ex Michaux, 1803
Genus Neocalamites Halle, 1908
Neocalamites sp.
(Pl. 9, fig. 1)
در نمونه های جمع آوری شده از منطقه 2 نمونه شیلی از جنس مورد نظر یافت شد که با کد ICST(41, 42) نگهداری میشوند.
خصوصیات نمونه مورد مطالعه به این صورت است :
ساقه بند بند است که در نمونه فقط یک بند مشاهده می شود و عرض ساقه در حدود 5/1سانتی متر و طول آن قابل اندازه گیری نیست در حالی که سطح خارجی آن صاف است .در نمونه یافت شده پینول ها حفظ نشده اند و تعداد فرورفتگی ها و برجستگی ها10عدد در هر سانتی متر است .
درجنس نئوکلامیتس برای تشخیص گونه از دو فاکتور پهنای پینول و نسبت K استفاده میکنندکه مهمترین فاکتور پهنای پینول است و درصورت عدم وجود برگ تشخیص گونه مشکل است .
نسبت K از رابطه تعداد اثر برگ ها /تعداد فرو رفتگی ها وبرجستگی ها بدست می آید .
درنمونه مورد مطالعه به علت عدم حفظ شدگی پینول ها از فاکتور پهنایی پینول نمیتوان استفاده کرد .از رابطه نسبت K که در حدود4 است میتوان گونه نئوکالامیتس هورنسیس را در نظر گرفت ولی این تشخیص با قطعیت نیست .