C=
در رابطه‌ی فوق، n برابر با ماکسیمم تعداد معیارها می‌باشد.
به عبارتی برای هر گزینه از هر کارشناس یا خبره خواسته می شود تا نظرش را در رابطه با میزان اقناع معیار توسط گزینه اعلام کند که این ارزیابی در قالب مقیاس‌های زبانی است. به عبارتی هر معیار می‌تواند درجه اهمیت متفاوتی داشته باشد(کارلسون، 1995).
به عنوان مثال، برای استخدام، گروه زیادی از افراد رزومه ارسال کرده‌اند. از آنجایی که رزومه بیانگر اطلاعات مختصری در مورد افراد می‌باشد، زیرمجموعه‌ای از آنها برای مصاحبه انتخاب می‌گردند. مصاحبه به این منظور است که به اطلاعات بیشتری در مورد آنها دست یابیم که به این نوع انتخاب غربال‌‌سازی گفته می‌شود.
در این مسائل هر تصمیم انفرادی خبرگان بر اساس مجموعه‌ای از معیارها با اطلاعات مختصر از گزینه‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین ما با یک مساله‌ی ME-MCDM رو به رو هستیم.
بنابراین برای هر گزینه، هر خبره باید به وسیله‌ی مقیاس‌های زبانی، میزان امکان اقناع معیارها توسط آن گزینه را بیان کند که با ∏ یا p نمایش می دهند.

(2-4)
}
که در اینجا Pj ارزیابی گزینه توسط j امین معیار توسط خبره می‌باشد. مثلا اگر n=5 است، امتیازدهی یک گزینه توسط کارشناس می‌تواند به صورت زیر باشد:
(Medium, Low, Outstanding, very high, Outstanding)
به جز این ارزیابی یعنی میزان برآورده‌شدن معیارها توسط هر گزینه، هر خبره یا کارشناس باید به وسیله‌ی مقیاس‌های زبانی، درجه اهمیت هر معیار را تعیین کند.
مرحله بعد، بدست آوردن ارزیابی جامع برای هر گزینه توسط هرخبره می‌باشد که برای این کار ابتدا باید نقیض درجه اهمیت‌ها را به‌دست آوریم که بسیار حائز اهمیت است
(2-5)
Neg(si)=Sq-i+1
در رابطه‌ی فوق، q برابر است با بالاترین امتیاز ممکن در مقیاس‌های زبانی که برابر با 7 می‌باشد.جهت وضوح رابطه‌ی فوق، به مثال زیر دقت فرمایید:
I=4→S4=Medium
Neg(si)=Neg(s4)=S7-4+1=S4=Medium→Neg(M)=M
در مرحله ی بعد نمره‌ی واحد برای هر گزینه توسط هر کارشناس، از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
(2-6)
U=Xik=Min
دررابطه‌ی فوق، Ij درجه اهمیت jامین معیار می باشد.
نتیجه‌ی فرمول بالا بیان می‌کند: “کدام گزینه همه‌ی معیارهای مهم را راضی می‌کند.”به عبارتی علاوه بر اینکه بیانگر یک میانگین وزنی است، تبیین کننده‌ی این مساله نیز هست که اگر معیاری مهم است، امتیاز ارزیابی گزینه نسبت به آن باید خوب باشد(یاگر، 1994).
در پایان مرحله‌ی اول، برای هر گزینه مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها به دست می‌آید. در این مرحله برای به دست آوردن نمره واحد از رابطه ‌ی زیر استفاده می‌کنیم.