(Pl. 6, fig. 3)
در نمونه های جمع آوری شده ازمنطقه 3 نمونه شیلی از جنس مورد نظر شناسایی شد که با کدهای ICST(601, 602, 603) نگهداری میشوند .
خصوصیات کلی نمونه :
فولیول زبانه ای شکل یا تخم مرغی شکل است که دارای طول 5/4 سانتی مترهستند و بیشترین عرض فولیول در قسمت وسط درحدود2/1 سانتی متر است وکمترین پهنا در نوک فولیول درحدود 5/3 میلی متر است نسبت و طول به عرض فولیول 5/3 است در این نمونه تعداد رگبرگ ها بین 15 تا 17 عدد است که برای تشخیص گونه در این جنس نحوه اتصال فولیول به راشیز حائز اهمیت است ولی در جنس مورد مطالعه چون فولیول به تنهایی یافت شده این پارامتر برای تشخیص گونه قابل استفاده نیست و دومین مورد که برای تشخیص گونه قابل استفاده است شکل فولیول است که درجنس یافت شده شکل فولیول حد بین زبانه ای شکل تا تخم مرغی شکل هستند به همین علت تشخیص گونه با قطعییت امکان پذیر نیست .
محدوده سنی این جنس رتین –کرتاسه است (جعفریان و بگی، 1380) .
Genus podozamites Braun, 1843
Podozamites sp.
(Pl. 6, fig. 4)
در نمونه های یافت شده از منطقه مورد مطالعه 3 نمونه از جنس مورد نظر یافت شده است که باکدهای ICST(701,702,703)نگهداری میشود .
خصوصیات نمونه :
فروند نمونه یافت نشده است فولیول به صورت منفرد یافت شده است هیچ نوع اتصالی بین فولیول و راشیز قابل تشخیص نیست در این نمونه تعداد رگبرگ ها حدود30 عدد در هر فولیول است که از قاعده برگ شروع میشوند در بخش مرکزی برگ موازی میشوند ودر بخش انتهای برگ جمع شدگی دارند رگبرگ حاشیه برگ را قطع نمیکند. طول فولیول حدود 3 سانتی متر است و بیشترین پهنا در قسمت وسط فولیول است وحاشیه آن موازی و عرض آن 6 میلی متر است که نسبت طول فولیول به عرض فولیول 5 است .
در نمونه یافت شده تعیین نوع گونه امکان پذیر نیست اما با توجه به شکل فولیول و بیشترین پهنای آن بیشتر به گونه P. distans شباهت دارد ولی به علت اینکه فولیول ها به فروند متصل نیستند تعیین دقیق گونه امکان پذیر نمی باشد .
Genus Podozamites Braun, 1843
Podozamites schenkii Heer, 1876
Podozamites cf. shenkii Heer, 1876.
(Pl. 6, fig. 5)
در نمونه های جمع آوری شده ازمنطقه یک نمونه ماسه سنگی از جنس موردنظر یافت شد که باکد ICST(801) نگهداری میشود.
خصوصیات نمونه :
شکل فولیول ها تقریباخطی – سرنیزهای است که دو طرف آنها موازی است طول فولیولها بین 3 تا 4 سانتی متر و عرض فولیول ها 3 میلی متر است بیشترین پهنا در قسمت پایین بخش میانی فولیول است در نوک و قاعده آن باریک شدگی وجود دارد در این نمونه رگبرگ ها در قاعده از هم دور میشوند و سپس موازی هم و در نوک برگ جمع میشوند این رگبرگ ها حاشیه برگ را قطع نمی کنند معمولا تعداد رگبرگ ها بستگی به اندازه فولیول دارد در نمونه یافت شده حدود 18عدد در یک فولیول است و نسبت طول به عرض آن بین 10 تا12 است .
به دلیل اینکه فروند یافت نشده تشخیص گونه با اطمینان امکان پذیر نیست ولی از اطلاعات حاصل ازشکل فولیول ها و اینکه بیشترین پهنا در قسمت وسط فولیول قرار دارد و اطلاعات حاصل از نسبت طول و عرض فولیول گونه بهP. shenkii نسبت داده شده است.
این گونه جزء آن دسته از گیاهانی است که با محیط های خشک تر سازگارند به همین علت دارای رگبرگ های واضحی هستند (Ress and Cleal , 2004).
.محدوده سنی این جنس رتین –کرتاسه است (جعفریان و بگی، 1380) .
Genus Podozamites Braun, 1843
Podozamites sp.
(Pl. 6, fig. 6)