فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1 مقدمه
جهت بررسی اثرات باکتریهای محرک رشد گیاه بر رشد ریزنمونههای گیاه پپرومیا در شرایط درون شیشهای و گلدان، آزمایشهای متعددی انجام شد. تعدادی از این آزمایشهای جهت بدست آوردن گیاهچههای کشت بافتی از طریق جنینزایی و اندامزایی و تعدادی دیگر استفاده از باکتریها درون شیشه و گلدان همراه با ریزنمونه پپرومیا بودند. آزمایشهای انجام شده شامل موارد زیر میباشند که به ترتیب توضیح داده شدهاند.
4-2 بررسی اثر استفاده از تیمارهای مختلف گندزدایی در جلوگیری از آلودگی در کشت بافت گیاه پپرومیا
خلاصه نتایج تجزیه واریانس صفات در جدول 4-1 و مقایسه میانگین تیمارها در شکل 4-1 مشاهده میگردد. اختلاف معنیدار بین تیمارها در مورد درصد آلودگی قارچی و کل وجود داشت. اختلاف معنیدار از لحاظ آلودگی باکتریایی مشاهده نشد. تیمار کلریدجیوه حداکثر میزان آلودگی قارچی 69% و همچنین آلودگی کل 94% را داشت (نمودار 4-1). تیمارهای وایتکس 20 و 40 درصد و قارچکش کاپتان از نظر آلودگی قارچی و کل اختلاف معنیداری نداشتند. اختلاف معنیدار از لحاظ آلودگی باکتریایی مشاهده نشد. در کل تیمارهای وایتکس 20 و 40 درصد و همچنین قارچکش کاپتان با یکدیگر تفاوت معنیدار نداشتند و از لحاظ کنترل آلودگی نسبت به کلریدجیوه برتری داشتند. در آزمایشهای کشت بافت، اختلاف بین تیمارهای مختلف ضدعفونی در گیاهان متفاوت مشاهده شد و حتی روش بهینه ضدعفونی برای ارقام یک گیاه نیز میتواند متفاوت باشد. بنابراین اولین مرحله در شروع آزمایشهای کشت بافت، یافتن تکنیک موثر در رفع آلودگی میباشد.
جدول 4- 1 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف ضدعفونی در جلوگیری از آلودگی ریزنمونه در کشت بافت پپرومیا
منابع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات (MS)
باکتریایی قارچی کل
تیمار 3 n.s.352 * 2917 * 3268
خطا 12 560 573 690
کل 15
*: معنیدار در سطح احتمال 5 درصد n.s.: غیر معنیدار
4– 3 بررسی تاثیر افزایش غلظت فسفر بر اندامزایی پپرومیا
تا حدود 2 هفته بعد از کشت، تغییر خاصی در ریزنمونهها مشاهده نشد. میزان آلودگیهای باکتریایی و قارچی بسیار کم بود. بعد از گذشت دو هفته از زمان کشت به تدریج تغییراتی شامل تغییر رنگ ریزنمونهها از سبز به رنگ سفید و زرد روشن مشاهده شد. ریزنمونهها فاقد هرگونه تغییر و فاقد رشد خاصی بودند (شکل 4-1).

مطلب مرتبط :   پایان نامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی

شکل 4-1 ریزنمونه کشت شده در آزمایش فسفات
4-4 اثر سطوح مختلف ساکارز بر اندامزایی پپرومیا
با انتقال ریزنمونهها به اتاق رشد و گذشت زمان به مدت 20 روز، هیچ گونه تغییر خاصی در نمونهها مشاهده نشد. ولی بعد از گذشت نزدیک به یک ماه درون محیطها تغییر رنگ مشاهده شد که به علت ترشح مواد فنلی از ریزنمونهها بوده و رنگ شفاف محیط را به سمت تیره شدن پیش برد. با گذشت 6 هفته بعد از کشت ریزنمونهها، زواید کوچک ریشه مانندی به رنگ سبز روشن و سفید بر روی برگها و نیز در حاشیه برگها مشاهده شدند که رشد آنها ادامهدار بود. بعد از واکشت نمونهها، این ریشهها به رشد خود ادامه دادند ولی در طی مراحل مختلف آزمایش هیچ گونه تولید کالوس یا جوانه برگی مشاهده نشد (شکل 4-2).

شکل 4-2 ریشههای ایجاد شده بر روی ریزنمونه برگی گیاه پپرومیا
4-5 تاثیر سطوح هورمونی و تلقیح با باکتری بر رشد ریزنمونه جوانه جانبی درون شیشه (2 هفته بعد از کشت)
خلاصه نتایج تجزیه واریانس اثرات تلقیح با باکتری و سطوح هورمون بر خصوصیات رشدی ریزنمونه جوانه جانبی گیاه پپرومیا در جدول 4-2 مشاهده میگردد.