جدول 4-2 خلاصه تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف هورمون و باکتری بر صفات مربوط به رشد درون شیشه ای ریزنمونه جوانه جانبی پپرومیا
اثرات درجه آزادی میانگین مربعات (MS)
تعداد برگ طول ساقه (cm) تعداد ریشه کل طول ریشه (cm) میانگین طول ریشه (cm) تعداد جوانه توسعه برگی
هورمون 2 ns 23/0 ns 32/4 ns 18/0 * 95/12 ** 41/1 ns 86/14 ns 97/12
باکتری 2 ** 70/11 ** 11/15 ns 03/0 ns 82/4 ns 37/0 ns 78/5 ns 94/0
هورمون*باکتری 4 ns 67/1 ns 07/1 ns 62/8 * 79/7 * 41/0 ns 84/7 ns 27/6
خطای آزمایشی 18 75/0 59/1 17/3 30/2 14/0 29/6 44/6
خطای نمونه برداری 65 31/0 29/0 52/0 33/3 04/0 79/0 32/1
کل 91
ضریب تغییرات (%)
01/24 51/19 30.15 27/33 25/40 11/31 67/19
*: معنی دار در سطح 5 درصد، **: معنی دار در سطح 1 درصد و n.s.: غیر معنی دار
4-5-1 تعداد برگ
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تلقیح با باکتری بر تعداد برگ پپرومیا معنی دار شد (P<0.01) و اثر سطوح هورمون و همچنین اثر متقابل غیرمعنیدار بود (جدول 4-2). تلقیح با هر دو نوع باکتری باعث کاهش معنیدار تعداد برگ نسبت به شاهد گردید، که این امر نشاندهنده اثر منفی باکتری بر ظهور برگ می باشد (نمودار 4-2). تاثیر باکتری بر تعداد برگ دقیقا برعکس تاثیر بر طول شاخه بود (نمودار 4-3) و این نتیجه نشان میدهد که تلقیح با باکتری باعث افزایش طول میانگره گردیده است. 4-5-2 طول ساقه باززا شده
همانند صفت تعداد برگ، اثر تلقیح با باکتری بر طول شاخه پپرومیا معنیدار شد (P<0.01) و اثر سطوح هورمون و همچنین اثرمتقابل غیرمعنیدار بود (جدول 4-2). برخلاف تعداد برگ، تلقیح با هر دو نوع باکتری باعث افزایش طول ساقه گردید (نمودار 4-3). هر دو نوع باکتری بطور متوسط باعث افزایش 60 درصدی طول شاخساره شدند. افزایش طول ساقه از دو طریق شامل افزایش تعداد میانگره و یا افزایش طول میانگره امکانپذیر است. با توجه به اثر منفی باکتری بر تعداد برگ، میتوان نتیجه گرفت که استفاده از باکتری باعث افزایش طول میانگره و در نتیجه طول شاخساره شده است. نتایج روسو و همکاران (2008) در مورد گیلاس نتایج فوق را تایید مینماید.
مطلب مرتبط :   دانلود رایگان تجربیات مدون معلم ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98
4-5-3 تعداد ریشه باززا شده
نتایج تجزیه واریانس نشان داد هیچکدام از اثرات اصلی و متقابل تیمارها بر تعداد ریشه معنیدار نبود (جدول 4-2). میانگین تعداد ریشه در ریزنمونه 4/2 ریشه در شاخه بود.
4-5-4 کل طول ریشه باززا شده
نتایج نشان داد اثر اصلی هورمون و اثر متقابل هورمون در باکتری بر کل طول ریشه معنیدار گردید (P<0.05) و باکتری اثر معنیداری بر کل طول ریشه نداشت (جدول 4-2). بیشترین طول ریشه در تیمار باکتری Azospirillum تنها به مقدار 73/3 سانتیمتر مشاهده گردید که نسبت به دیگر ترکیبها اختلاف معنیداری داشت (نمودار 4-4). نتایج روسو و همکاران (2008) با نتایج فوق تطابق دارد و آن را تائید میکند. ولی نتایج بارکا و همکاران (2000) و فرومل و همکاران (1991) حاکی از اثر بسیار خوب باکتری سودوموناس بر رشد گیاه انگور و نیز سودوموناس غیرفلورسنت بر گیاه سیبزمینی است که با این نتایج همخوانی ندارد. 4-5-5 میانگین طول ریشه