4-1-3-7.تجزیه وتحلیل همبستگی
اگرچه معادله خط رگرسیون ، وابستگی بین متغیرمستقل و متغیر تابع را بیان می کند اما میزان این وابستگی را دقیق مشخص نمی کند. به منظورسنجش میزان وابستگی بین متغیرها روشهای آماری مناسبی وجود دارد که یکی از آنها محاسبه ضریب همبستگی است.
این ضریب که معمولابا حرف r نشان داده می شود ،معیاری مهم برای سنجش وابستگی بین متغیر مستقل متغیر تابع است. مقدارضریب r بین 1- و1+ نوسان می کند که اولی معرف همبستگی کامل منفی و دومی معرف همبستگی کامل مثبت می باشد. همبستگی مثبت در مواردی وجود دارد که با افزایش(کاهش)متغیر مستقل متغیر تابع افزایش(کاهش)یابد. همبستگی منفی عکس حالت بالا را نشان می دهد و با افزایش مقادیر متغیر مستقل مقادیر متغیر تابع کاهش می یابد. برای محاسبه مقدار r روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روشها به شرح فرمول زیراست:
R=
هرچه مقدار r به 1+ و1- نزدیکتر باشد،وابستگی بین متغیر مستقل و متغیر تابع بیشتر است.هر چه مقدارr به صفر نزدیکتر باشد بی اهمیتی وابستگی مشخص می گردد. در تفسیرمقدار r باید توجه و دقت کافی به این موضوع مبذول شود که این ضریب تنها میزان وابستگی خطی بین متغیر تابع و متغیر مستقل را اندازه گیری میکند.مثلا در موردی که وابستگی غیر خطی زیادی بین x وy موجود می باشد ،مقدار r محاسبه شده نسبتا کم و معرف وابستگی خطی ضعیفی خواهد بود.
دو نوع آزمون همبستگی براساس پارامتری یا ناپارامتری بودن دادهها وجود دارد که در قسمت بعد به توضیح این آزمونها خواهیم پرداخت.
آزمون همبستگی پیرسون: این آزمون زمانی بکار میرود که متغیرهای مورد بررسی دارای توزیع نرمال باشند بدین ترتیب که فرض صفر در این آزمون استقلال متغیرها و عدم وجود همبستگی را نشان میدهد بنابراین اگر سطح معناداری آزمون از 0.05 بیشتر باشد فرض استقلال متغیرها و عدم وجود همبستگی میان آنها پذیرفته میشود و برعکس. فرضیه صفر و فرض مقابل در آزمون همبستگی پیرسون به صورت زیر است:
H0:r=0
H1:r≠0
آزمون همبستگی اسپیرمن:این آزمون در مورد داده های ناپارامتری کاربرد دارد به این معنا که اگر پس از انجام آزمون اسمیرنوف کلموگروف به این نتیجه رسیدیم که دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند، میتوانیم با استفاده از آزمون اسپیرمن همبستگی میان متغیرها را بررسی کنیم. فرض صفر در این آزمون نیز استقلال متغیرها و عدم همبستگی را نشان میدهد.بنابراین اگر سطح معناداری آزمون از 0.05بیشتر باشد فرض صفر پذیرفته خواهد شد.
H0:r=0
H1:r≠0
در نهایت پس از انجام آزمونهای فوق و تجزیه و تحلیل دادهها نتایج نهایی گزارش خواهد شد
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل دادهها
4-1مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن دادههایی که به طرق مختلف جمعآوری شدهاند، خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.دراین فرایند،داده ها هم از لحاظ مفهومی وهم از جنبه تجربی پالایش میشوند وتکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی دراستنتاج وتعمیم به عهده دارند(خاکی،1384،ص305).
درپژوهش حاضر،70 شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، طبق فرمول کوکران انتخاب شده سپس در هر شرکت از طبقه مدیران 3 نفر انتخاب شده و پرسشنامه میان آنها توزیع گردید،در نهایت پس از جمعآوری و ورود دادهها به نرمافزار spss19، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
4-2: آمارتوصیفی
درجدول4-1 آمار توصیفی،متغیرهای جمعیت شناختی مورد استفاده درتحقیق ارائه گردیده است،این آمار شامل پارامترهای مرکزی(میانگین،میانه) وپارامترهای پراکندگی(انحراف معیار،واریانس) میباشذ.میانه نشاندهنده این است که 50درصد دادهها کمتر از عدد وسط مجموعه و50درصد دادهها بیشتراز عددوسط مجموعه هستند.نما بیشترین فراوانی دادهها درهرسطح؛مثلا بیشترین فراوانی درسه سطح تحصیلاتی یابیشترین فراوانی درچند رنج سنی،رانشان میدهد.
باتوجه به جدول زیر میتوان دید که نمونه مورد نظر ما200نفر از مدیران 70 شرکت بورسی است.درنمونه مورد نظر داده گمشده وجودنداردوتمامی افراد به سوالات پاسخ گفته اند،میانگین اصلیترین ومورد استفادهترین شاخص مرکزی است.مقدارمیانگین دقیقأ درنقطه تعادل ومرکز ثقل دادهها قرار میگیرد. متغیرهایی دارای کیفیت مناسب میباشندکه بین میانگین ومیانه آنها اختلاف چندانی وجود نداشته باشدهمانطور که مشاهده میشود درجدول زیر میان میانگین ومیانه متغیرهای مورد بررسی اختلاف چندانی وجود ندارد.همچنین نما نشاندهنده بیشترین فراوانی متغیر درهر سطح میباشد باتوجه به نمای جدول مشخص است که رده سنی اکثر افراد 31-40سال میباشد وبیشتر اعضای نمونه مرد بوده وسطح تحصیلات اغلب این افراد کارشناسی ارشد است،درنهایت سابقه شغلی اکثرافراد دررنج 6-10سال قرار دارد.انحراف معیار که نشاندهنده میزان پراکندگی دادهها است، در متغیر سابقه شغلی از سایر متغیرها بیشتر وبرابر0.954 است.
جدول4-1.آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
سن
جنسیت
سطح تحصیلات