از رسوبات دوگر پسین اشکلی در حوضه کرمان و لیاس پسین طرزه
زیر اب وسنگرود البرز (Schweiter ,2000) .
این جنس خاص محیط های مرداب است ((Ress and Cleal ,2004 .
این جنس دارای سن تریاس – لیاس پسین است ( فخر، 1371) .
فصل پنجم
پالئواکولوژی
5-1-مقدمه
هریک از موجودات که در محیط خاصی زندگی میکنند با شرایط آن محیط سازگار شده اند وجود هرکدام از آنها مشخص کننده شرایط محیطی می باشدکه درآن زندگی می کنند این ارتباط متقابل موجودات و محیط زیست آنها را اکولوژی می نامند؛ بررسی و شناخت اکولوژی گذشته را پالئواکولوژی می گویند.
5-2-پالئواکولوژی نمونه های مورد مطالعه :
واسیلیف محیط زیست مجموعه های گیاهی را بازسازی و هفت محیط رسوبی را شناسایی نموده است (میرزایی،1381) .
این محیط ها براساس ارتفاع عبارتند از:
1- محیط مرداب: که پوشیده از آب است و گیاهان هیدروفیت مانند دم اسبیان که ساقه های بند بند دارند در این محیط زندگی می کنند.
2- محیط ساحل مرطوب: گیاهان مزوفیت که نسبت به هیدروفیت ها نیاز به آب کمتری دارند در این محیط زندگی می کنند مانند: Kluki و Coniopteris و …
3- محیط بخش پایین دامنه: مکانی نسبتاً مرطوب است و سرخس هایی با برگ های بزرگ تر که نیاز به رطوبت کم تر دارند مانند: Phlebopteris، در این محیط می باشند.
4 و 5- محیط بخش میانی دامنه: این محیط ها در سطح بالاتری نسبت به محیط قبل قرار دارند و رطوبت کمتری نیز دارا می باشند، سرخس هایی دارای برگ هایی با استحکام بیشتر مانند Cladophlebis یا Cycadales چون جنس Nilssonia و … در این محیط زندگی می کنند.
6- محیط بخش بالای دامنه: در این محیط رطوبت کم تر از قسمت میانی است و گیاهان خانواده Bennettitales در این محیط زندگی میکنند .
7- محیط خط الرأس: در این محیط Conifeales و Ginkgo می رویند.
و گونه هایی از جنس Nilssonia که برگ های مستحکم تری دارند نیز در آن زندگی می کنند.
1- سیکادوپسیداCycadales : سیکادها اولین بار در مرز کربونیفر- پرمین ظاهر شده اند. آن ها در طول مزوزوئیک فراوان بوده و اکنون از طریق فرم های باقی مانده شناخته می شوند، در حدود 200 گونه و 11 جنس از آن ها شناخته شده است. آن ها اساساً در مناطق استوایی و نیمه استوایی و کمتر در مناطق با آب و هوای گرم غالب هستند اما به طور معمول نشانه آب و هوای مناطق نیمه استوایی می باشند. در آفریقای جنوبی، استرالیا، آمریکای جنوبی و مرکزی و شرق آسیا یافت شده اند (Vakhrameev ,1991).
2-پتریدوسپرموپسیدا (Pteridospermopsida): که همان سرخس های دانه دار هستند، جنس پاکیپتریس به عنوان یک جنس راهنما از این رده برای آب و هوای استوایی بدون تغییرات آب و هوایی سالیانه در نظر گرفته شده است چنین موردی را برای بنه تیتال هایی مانند جنس های زامیتس و اتوزامیتس نیز می توان ذکر کرد افراد خانواده کوریستواسپرماسه از طبقات رسوبی خشکی گندوانا (ناتال در آفریقای جنوبی) پیدا شده اند (قویدل سیوکی، 1378).
3-فیلیکوپسیدا (Filicopsida): این گیاهان در منطقه مورد مطالعه از فراونی خوبی برخوردارند و در بین نمونه های یافت شده رتبه اول فراوانی را به خود اختصاص داده اند؛ در حال حاضر تنها یک خانواده از آنها باقی مانده و شامل 6 جنس از سرخس های بزرگ تا خیلی بزرگ میباشند که در مناطق کوهستانی به فرم بوته ایی و در زیر درختان بزرگ قرار دارند .در ابتدا در مناطق استوایی با آب و هوای گرم زیست میکردند.
خانواده دیکسونیاسه (Dicksoniaceae) ابتدا در طول تریاس ظاهر شده آنها در طول ژوراسیک گسترش بسیار زیادی داشته اند این خانواده در مناطق استوایی وجود دارند و در رسوبات ژوراسیک یورکشایر فراوانند (Van Konignenburg and Van Cittert ,2008).
جنس کونیوپتریس یکی از جنس های شناخته شده این خانواده است، بیشتر بوته های آن در مناطق کوهستانی و پیش از هر چیز دیگر در مناطق استوایی و بیشتر در آب و هوای معتدل تا گرم می روید .
سرخس ها در ژوراسیک یورکشایر بسیار فراوان و رایج هستند و بیشتر زیر درختان سیکاد و بنه تیتال ها، در طول حاشیه رودخانه ها رشد می کردند. در منطقه مورد مطالعه از لحاظ فراوانی در رتبه نخست جای دارند ( .(Van Konignenburg and Van Cittert ,2008
قدیمی ترین خانواده های شناخته شده در یوکشایر به ماراتیاسه (Marattiaceae) و اسمونداسه Osmundaceae))تعلق دارند و خانواده های شیزاسهSchizaceae)) و ماتونیاسه Matoniaceae)) و دیپتریداسه Dipteridaceae)) در اولویت بعدی قرار میگیرند ،اما از هر کدام تعداد محدودی تاکسا شناخته شده است