4-4- تفسیر نتایج
1-4-4- ضریب تعیین (R2)
اگر به دنبال آن بوده که دانسته شود چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را متغیر ( متغیرهای ) مستقل توضیح می‌دهد. (R2) اغلب به عنوان معیار خوبی برای برازش مقایسه اعتبار نتایج الگوهای رگرسیونی که متغیرهای مستقل مختلفی دارند به کار می‌رود. (R2) بین صفر و یک قرار دارد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد مطلوب‌تر است. در مدل ما مقدار (R2) برابر با 731248/0 می‌باشد که نشان‌دهنده آن است که تقریباً 73 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود که در اقتصاد سنجی این مقدار برای (R2) مقداری قابل قبول است.
2-4-4. آماره دوربین واتسن (DW)
این آماره، متداول‌ترین آماره‌ای است که برای تشخیص همبستگی به کار می‌رود. اگر مقدار این آماره نزدیک به عدد 2 باشد خود همبستگی نداریم. در مدل ما مقدار آماره دوربین واتسن برابر با 767613/1 می‌باشد که نشان‌دهنده این است که در مدل ما خود همبستگی وجود ندارد.
3-4-4. آماره Prob (F-Statistic)
این آماره برای محاسبه حداقل احتمال تأیید فرضیه به کار می‌رود در صورتی که سطح خطا کمتر از 5% در نظر گرفته شود آماره مورد قبول واقع می‌شود.
در مدل ما مقدار این آماره برابر با 010063/0 می‌باشد و چون کوچک‌تر از 5% می‌باشد بنابراین فرضیه پژوهشی مبنی بر ایستایی مدل تأیید می‌گردد ( به عبارت دیگر احتمال نامانا ( ناایستا ) بودن سری صفر است ).
جدول 7-4- پیش‌بینی سود هر سهم شرکت صنایع شیمیایی ایران
جدول 8-4- مقادیر پیش‌بینی سود هر سهم شرکت صنایع شیمیایی ایران
نمودار 1-4 خطای پیش‌بینی شرکت صنایع شیمیایی ایران
جدول شماره 9-4- مقادیر واقعی سود هر سهم پتروشیمی آبادان در دوره زمانی 1377تا 1387
با استفاده از مشاهدات سود هر سهم پتروشیمی آبادان طی دوره زمانی مورد بررسی نمودار رفتار سری زمانی سود هر سهم شرکت ترسیم گردید.
جدول شماره 10-4- سود هر سهم پتروشیمی آبادان
AC: خودهمبستگی PAC: خودهمبستگی جزیی Q-Stat: آماره Q Prob: احتمال
همانگونه که نمودار نشان می‌دهد احتمال ایستا نبودن مشاهدات زیاد است بنابراین در گام
اول بایستی این مشاهدات را ایستا نمود. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار EVIEWS تمامی سری زمانی شرکت نمونه از روش دیکی ـ فولر به لحاظ مانایی ( ایستایی ) مورد آزمایش قرار گرفت.
جدول شماره 11-4- آزمون مانایی براساس روش دیکی ـ فولر روی سطح
در قسمت بالای جدول فوق، مقدار بحرانی در سطوح A به ترتیب 4776/5- و 0815/4- و 4901/3- در سمت راست و در سمت چپ 742691/1- ملاحظه می‌شود. از آنجایی که قدر مطلق مقدار محاسبه شده ( |742691/1| ) از قدر مطلق مقادیر بحرانی در سطح 99%(|4776/5-|)، سطح 95% ( |0815/4-| ) و سطح 90% ( |4901/3-| ) کوچک‌تر است. پس سری ناماناست:
در سطح اطمینان 99% |4776/5-| |742691/1-|
در سطح اطمینان 95% |0815/4-| |742691/1-|
در سطح اطمینان 90% |4901/3-| |742691/1-|
بنابراین باید مجدداً آزمون دیکی ـ فولر را روی اولین تفاضل بررسی کنیم که نتایج آزمون در جدول 4-4 آورده شده است.
جدول شماره 12-4- آزمون ایستایی ( مانایی ) براساس دیکی ـ فولر روی اولین تفاضل: