خسرو تهرانی، خسرو .(1382)، زمین شناسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
خسروی، عرفان، میرزایی عطاآبادی، مجید، نگرشی بر ارتباط متقابل گیاهان و گیاه خواران با مثالی از نهشته های سازند هجدک (ژوراسیک میانی) ازشمال کرمان، پایگاه ملی داده های علوم زمین: گردهمایی علوم زمین، تهران.
خلیلی زاده، حدیث (1389)، زیست چینه نگاری نهشته های سازند هجدک براساس ماکروفسیل های گیاهی برش باب هوتک، شیراز : دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی.
درویش زاده، علی (1380)، زمین شناسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سعادت نژاد، جواد (1381)، معرفی چهار گونه از ماکروفسیلهای گیاهی گروه بازدانگان (سیکادوفیت ها و ژینکوفیت ها) برای نخستین بار از ایران، ص 133-128، در مجله علوم زمین، شماره 57، تهران.
سعادت نژاد، جواد، قادری، نعیمی، قصابیان (1388)، مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی توآرسین – باژوسین منطقه گراخک – شاندیز، شمال خاور ایران، شماره 2، فصلنامه رخساره های رسوبی.
سهیلی، سهیلا (1381)، پالئواکولوژی سازند هجدک در منطقه پابدانا بر اساس مطالعات پالینولوژی، تهران: دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی.
فخر، محمدصادق (1371)، جزوه فسیل شناسی گیاهی، تهران: دانشگاه تهران.
قویدل سیوکی، محمد (1378)، دیرینه گیاهی و تکامل گیاهان، تهران: انتشارات علوی.
قویدل سیوکی، محمد (1371)، مقدمه ای بر اصول پالینولوژی، تهران: شرکت ملی نفت ایران.
گزارش طرح بهره برداری معدن گل توت (1380)، کرمان: سازمان صنایع و معادن استان کرمان.
محمد علی جعفریان و حسینعلی بگی ،1380 ،دیرینه شناسی گیاهی ،دانشگاه اصفهان ،309 صفحه.
منابع طبیعی استان کرمان (1390)، منابع طبیعی استان کرمان در یک نگاه.
میرزایی عطاآبادی، مجید (1381)، دیرینه شناسی گیاهی رسوبات قاره ای ژوراسیک میانی در شمال کرمان، اصفهان: دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی.
میرزایی عطاآبادی، مجید، جعفریان، محمدعلی، داستان پور، محمد، طاهری، عزیزالله (1381)، اولین گزارش پاره ای از ماکروفسیلهای گیاهی شمال کرمان، ص 665-622، در مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه کرمان.
نجفی حاجی پور، دلاور ف سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران (1388)، مطالعه ماکروفسیلهای گیاهی سازند شمشک در ناحیه غزنوی – فارسیان، البرز شرقی، شمال ایران.
واعظ جوادی، فاطمه (1379)، مطالعه ماکروفسیلهای چند نقطه از کوههای بینالود، پایگاه ملی داده های علوم زمین.
واعظ جوادی، فاطمه (1381)، معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند شمشک در منطقه ایوا البرز مرکزی، 742 صفحه، مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی، دانشگاه کرمان.
وزیری ،ا .باستانی پاریزی ، م .1385 .تاریخ کرمان .نشر علم ، پایگاه اطلاع رسلنی انجمن جغرافیایی استان کرمان .
وزیری، محمدرضا، ناظری، وحیده (1382)، فسیل های گیاهی سازند هجدک در ناحیه دشت خاک (زرند)، ص 13-1، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ویژه نامه علوم زمین، اصفهان.
7-2-منابع لاتین
Ameri ,H. Dastanpor , M. Khalilizade , H. Zamani ,F.(2013). Plant fossil remains from the bajocian – bathonian of hogedk babhutk area , Kerman, Iran.
Barbacka, M., Bodor, E. (2008), Systematic and palaeoenvironmental investigations of fossil ferns Cladophelebis and Todites from the Liassic of Hungary, pp. 133-149. Budapest: Acta palaeobotanica 48(2).
Barnard ,P .D .W. A (1968 ) New species of masculpstrobus seward producing classppollis pollen from the gurassic of iran .Journal of the linnean society of London , Botany 61.384:PP 167 – 176 .
Barbacka, M., palfy, J. and Smith, P. L.(2006), An early Jurassic flora from Puale Bay, Alaska, 7th International congres on the Jurassic system, pp. 1-112. Abstract Volume, session 3:Paleoecology. Palaeobiography.