2-4-نقش های پتاسیم درگیاه
1- مقاومت گیاهان دربرابر کم آبی ،سرمازدگی ،آفات وبیماری ها را افزایش می دهد
2- تاثیرشدت نوررا متعادل ،غلظیت کلروفیل وعمل کربنی گیری (فتوسنتز )را درگیاهان افزایش می دهد
3- راندمان آب آبیاری وبازدهی کودهای ازته را بالا می برد .
4- طول عمرگل های بریده وخاصیت انبار داری محصولات رابیشتر میکند .
5- فعالیت ریزوبیوم ها ی تثبیت کننده ازت را افزایش می دهد .
6- تحمل گیاه را نسبت به شوری وتنش رطوبتی افزایش داد .وتنش های اقلیمی را به حداقل می رساند .
7- کارایی تعرق گیاه را درشرایط تنش آبی ،بدلیل تعداد قطر دسته های آوندی گیاه افزایش می دهد (سجادی ،1380).
بنابر گزارش بعضی ازمحققین تاثیرپتاسیم دررشد هرسیستمی را نباید فقط به خود تورژسانسی مربوط دانشت بلکه به تاثیر آن بر آنزیم های شکننده ATPنیزارتباط دارد .پتاسیم بویژه درPHپائین درگیاه برروی آنزیم ها ی شکننده ATP تاثیرفعال کننده دارد وازآنجائیکه برای فرآیندهای رشد دربافت های زیستی PHپائین درآپوپلاست لازم است لذا تاثیرات فعال کنند گی پتاسیم دراین رابطه معنی دار می شود رابطه تنگاتنگ پتاسیم با رشد زیستی درتاثیرات تقویت کنندگی هورمون های مختلف گیاهی به اثبات رسیده است (هاشمی مجد ،1379).
نتایج مطالعاتی که در طی چندسال اخیر درتعدادی ازاستان های کشور انجام شد نشان می دهد که مقدار پتاسیم قابل جذب خاک ها با سرعت بیشتری رو به کاهش بوده وتوازن پتاسیم ازمزارع گندم منفی است (احیای وبهبها نی زاده ،1382).
ضائیان (1385) آزمایشی برروی ذرت علوفه ای انجام داد وضمن بکار بردن سه سطح کوی پتاس 0و50و100کیلوگرم درهکتار اعلام کرد اثر سطوح مختلف کود پتاسیم برعملکرد ذرت علوفه ای درسطح 5 درصدمعنی داراست .وی همچنین اظهار داشت حداکثرعملکرد مربوط به تیمار 50کیلوگرم درهکتار بوده ولی باتیمار 100کیلوگرم درهکتار تفاوت معنی داری نداشت.

مطلب مرتبط :   راه های پیشگیری از تعارضات در نگرش مذهبی

فصل سوم:
مواد و روشها

3- مواد و روشها
3-1- زمان و محل اجرای آزمایش
این تحقیق در سال زراعی 1391 در روستای سرآبتاوه در ضلع شرقی شهر یاسوج و در 4 کیلومتری این شهر بین 49 درجه و 44 تا 52 درجه شرقی و 29 درجه و 44 دقیقه تا 31 درجه و 29 دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع 1813 متر از سطح دریا اجرا شد.
3-2-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش
جهت تعیین خصوصیات خاک (بافت خاک و خصوصیات شیمیایی خاک)، قبل از اجرای آزمایش، اقدام به تهیه نمونه مرکب از خاک مزرعه گردید،سپس این نمونه (جهت تعیین بافت خاک و پاره‌ای از خصوصیات شیمیایی به آزمایشگاه ارسال گردید. جدول (3-1) نتایج تجربه خاک فوق الذکر را نشان می دهد.
جدول 4-1 – نتایج تجزیه خاک محل آزمایش قبل از کشت یونجه
بافت خاک