با توجه به اینکه کانون های اولیه شیوع علفهای هرز در مزرعه، آلودگی های است که از طریق انتقال بذر یا اندامهای است که باعث تکثیر رویشی علفهای هرز می شود به نحوی وارد مزرعه می گردد. بنابراین جهت جلوگیری از آلودگی مرزعه بایستی اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام داد.
استفاده از بذر های بوجاری شده و فاقد هر گونه بذر علف هرز
استفاده از کودهای دامی پوسیده
کنترل علفهای هرز در کانال های آبیاری و در حاشیه مزارع
کنترل علفهای هرز در زمان آیش
رعایت مسائل قرنطینه ای
بازدید و کنترل اداوات کشاورزی قبل از ورود به مزرعه (میر شکاری، 1382)
1-13-کنترل مکانیکی:
کنترل مکانیکی در مدیریت علفهای هرز اهمیت زیادی دارد که باعث از بین بردن اندامهای هوایی و زیر زمینی می گردد. کنترل مکانیکی از طریق شخم، دیسک ها، پنجه غازی ، موور، هرس، کولتیواتور، روتیواتور، شعله افکن و وجین انجام می شود. (زند و همکاران ، 1381)
1-14-کنترل زراعی:
کنترل زراعی از مهمترین و اساسی ترین روشهایی است که در مدیریت علفهای هرز بایستی در نظر گرفته شود. رعایت اصول زراعی باعث کاهش میزان خسارت علفهای هرز می گردد. جهت موفقیت در این روش بایستی موارد زیر را رعایت کنیم.
استفاده از ارقام مناسب و سازگار به منطقه، 2- تهیه بستر مناسب کشت، 3- رعایت تراکم کاشت مناسب،4- استفاده از بذر های گواهی شده و فاقد علفهای هرز، 5- استفاده از بذر های با قوه نامیه مطلوب با سرعت جوانه زنی بالا، 6- تقویت گیاه زراعی توسط عملیات کود دهی،7- رعایت تناوب زراعی (میر شکاری، 1382).
1-15-کنترل شیمیایی:
کنترل شیمیایی یکی مهمترین روش های کنترل علفهای هرز بویژه در سال های اخیر می باشد. گزارشات متعددی نشان داده است که تلفیق روش های فوق توام با کاربرد علفکش ها می تواند کنترل رضایتمندی به همراه داشته باشد. مهمترین علفکش هایی که در کشت یونجه در مراحل اولیه رشد می توان توصیه کرد عبارتند از :
1- ایمازتاپیر 10 % SL از ماده تجارتی (پرسوئیت) به میزان 800 سی سی در هکتار+ 1 لیتر سیتوگیت در مرحله 10- 15 سانتی متری یونجه پس از سبز شدن علفهای هرز، کنترل نسبتاً مناسبی روی علفهای هرز پهن برگ دارد و براسیکا (B. Tourenfortii) را بخوبی کنترل می کند (ممنوعی.، 1387).
2- کاربرد کلرتال دی میتل 75 درصد از ماده تجارتی (داکتال ) به میزان 7 کیلو گرم در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن یونجه، این علفکش علفهای هرز پنیرک، سلمک، دیگرا (D. Muricata) را بخوبی کنترل می کند هر چند براسیکا (B. tourenfortii) را بخوبی کنترل نمی کند (ممنوعی.، 1387).
برای کنترل علف های هرز باریک برگ علف کشهای ذیل قابل توصیه می باشند:
1- سیکلو کسیدیوم 10 درصد EC از ماده تجارتی فوکوس به میزان 2 لیتر در هکتار در زمان 3- 6 برگی باریک برگها
2- استفاده از هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل 5.12 درصد EC ( گالانت) به میزان 2 لیتر در هکتار در زمان 3- 6 برگی باریک برگها (ممنوعی.، 1387).

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیققانون مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان

فصل دوم
بررسی منابع