3-8- 2-وجین علف های هرز
تاج خروس وحشی( Amaranthus blitoides ، Amarantus retroflexus )، برایسکا( Brassica tourenfortii )، پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis ) ، پنجه مرغی ( Cynodon dactylon)
از مهمترین علفهای هرز یونجه در زمان داشت یونجه بودند که به روش شیمایی و مکانیکی از بین برده شدند.
3-8-3-آبیاری
با توجه به اینکه گیاه یونجه در طی دوران رشد و در مرحله جوانه زدن نیاز زیادی به آب دارد ،لذا در طی مراحل اولیه رشد آبیاری هر 3 روز یک بار و به طور یکسان انجام گرفت. ولی پس از طی مراحل رشد رویشی و نیاز گیاه برای ادامه رشد آبیاری هر 5 روز یک بار انجام گرفت.
3-8-4- داشت:
در طول مرحله داشت 3 نوبت مبارزه با علفهای هرز مزرعه به صورت مکانیکی(دستی) انجام گرفت. آفت یا بیماری خاصی در این مرحله مشاهده نگردید. یادداشت برداری از صفات مهم زراعی از قبیل ارتفاع بوته و تعداد غلاف در بوته تا قبل از مرحله برداشت انجام گرفت.
3-8-5- برداشت:
پس از رسیدن محصول از صفات مورد نظر (ارتفاع بوته) بوته ها به صورت دستی (کف بر) نمونه برداری شد. سپس نمونه های‌ برداشت‌ شده‌ خشک‌گردیده و بقیه ‌صفات (طول ریشه ، وزن تر اندام هوایی ، وزن خشک اندام هوایی ، وزن تر اندام زمینی ، وزن خشک اندام زمینی و شاخص برداشت) اندازه گیری شد. به منظور مطالعه و بررسی پارامترهای مورد استفاده در آزمایش هر10 روز یکبار از کلیه کرت ها از مرحله سبز شدن تا مرحله برداشت نمونهبرداری انجام شد.
3-9-صفات اندازه گیری شده
صفات مورد بررسی
طول ساقه، ریشه با استفاده از خطکش بدست آمد در زمان برداشت نیز بوتهها بطور کامل از کرت ها خارج شده و وزن تر کل اندام اندازهگیری و سپس از ناحیه طوقه قطع گردید و وزن تر ریشه و اندام هوایی اندازهگیری شد، پس از محاسبه وزن تر، محصول برداشت شده به مدت 48 ساعت درون آون قرار داده شد و در دمای 70 درجه سانتی گراد خشک گردید. سپس نمونهها از آون خارج و با ترازوی دیجیتال توزین گردید و وزن خشک اندامها نیز محاسبه گردید. همچنین برای اندازه گیریCGR (سرعت رشد محصول) در این آزمایش، در فواصل زمانی کم نمونهبرداری کرده و افزایش ماده خشک در فاصله بین دو نمونهبرداری محاسبه بر حسب گرم در متر مربع در روز محاسبه گردید. در فواصل زمانی مختلف گیاه از سطح مزرعه کفبر شد و پس از خشک شدن در آون وزن خشک آنها محاسبه گردید. سرعت رشد CGR در یک فاصله زمانی مشخص برابر است با :

مطلب مرتبط :   کودکان مبتلا و نشانه شناسی

که در آن وزن خشک گیاه در ابتدا و انتهای فاصله زمانی مورد نظر و روزهای مربوطه و SA سطح خاکی است که در هر بار نمونهگیری بوسیله گیاه اشغال شده است. برای شاخص الومتری رشد نسبت ریشه به ساقه R.S، در طول دوره رشد چند مرتبه از مزرعه نمونهبرداری شد و طول ریشه و ساقه محاسبه و از معادله استفاده گردید.
برای تعیین شاخص سطح برگ مساحت برگهای بوته اندازه گیری شد، که برای اینکار پس از انتخاب مزرعه برگهای آن جدا شده و بوسیله دستگاه سنجش سطح برگ (Leaf Area Meter) سطح برگها اندازهگیری شد. شاخص سطح برگ عبارت از مقدار برگ در واحد شاخص سطح برگ (LAI) و میزان اسیمیلاسیون خالص آن است (شیرانی راد، 1382).
3-10- محاسبات آماری و نرم افزارهای مورد استفاده در آزمایش
جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارSAS و برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون دانکن استفاده شد و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excell انجام شد .
فصل چهارم:
نتایج وبحث

4- نتایج وبحث
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در جدول 4-1 آورده شده است.