جدول 4-3- نتایج مقایسه همکنش فاکتورهای مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن در یونجه همدانی
تیمار M0P0 M0P200 M0P400 M50P0 M50P200 M50P400 M100P0 M100P200 M100P400
ارتفاع بوته 38.33d 62.63C 80.43a 43.2d 64.73bc 85.067a 53.92c 74.33ab 82.6a
طول ریشه 24.97e 28de 36.33b 25.63e 31.27cd 42.67a 27.25de 33.93bc 41.55a
وزن تر اندام هوایی 5.3e 6.57bc 7.3ab 5.63de 6.67bc 7.57a 6.22cd 7ab 7.1ab
عملکرد علوفه 1.9F 3.33d 4.63abc 2.16 3.57 5.1a 3.075de 3.83bcd 4.75ab
طول برگچه 6.9e 9.1de 14.4bc 7.43e 9.37de 17.87a 8.92de 12.13cd 16.45ab
فاصله گره های ساقه 1.27G 2.1de 2.7 1.67 2.033eF 3.33a 2.025eF 2.57cd 3.1ab
وزن هزار دانه 0.73e 0.883abc 0.817cde 0.75de 0.833bcde 0.933ab 0.8cde 0.967a 0.85bcd
عملکرد دانه 681.5G 844.03eF 1066.17b 706.7F 935.57cd 1231.27a 824.35e 1036bc 1199.75a
در هر ستون هر دو میانگین که حداقل دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری دارای تفاوت معنی داری نیستند.
4-1- ارتفاع بوته (سانتی متر):
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر میزان ارتفاع بوته در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود، همچنین اثر سولفید مولیبدن بر میزان ارتفاع بوته معنی دار نگردید (جدول 4-1)
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ارتفاع بوته اختلاف معنی داری داشته، به طوریکه بیشترین میزان ارتفاع بوته در تیمارP400 (مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ) به میزان 7/82 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع بوته در تیمار P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم ) به میزان 16/43 سانتی متر بدست آمد.
(جدول 4-2).
بررسی نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر میزان ارتفاع بوته در گیاه یونجه نشان داد بیشترین مقدار ارتفاع بوته درM100مصرف 100 کیلوگرم در هکتار )سولفید مولیبدن به میزان 1/67 سانتی متر و کمترین میزان ارتفاع بوته در M0 ( عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 4/60 سانتی متر بدست آمد و نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد ارتفاع بوته در سطوح مختلف سولفید مولیبدن اختلاف معنی داری با همدیگر ندارند (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار ارتفاع بوته به میزان 07/85 سانتی متر در تیمارM50P400(مصرف 400کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد، همچنین کمترین مقدار ارتفاع بوته به میزان 3/38 سانتی متر و در تیمار M0P0( عدم مصرف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن) بدست آمد (جدول 4-3).
نمودار روند تغییرات ارتفاع بوته در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-1) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.
نمودار روند تغییرات ارتفاع بوته در سطوح مختلف سولفید مولیبدن( نمودار 4-2) نیز بیانگر عدم اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفید مولیبدن است.
نمودار روند تغییرات ارتفاع بوته در اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سطوح مختلف سولفید مولیبدن نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین تیمار از لحاظ ارتفاع بوته می باشد و بیشترین ارتفاع بوته در مصرف 400کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن بدست آمد. (نمودار 4-3).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهینه سازی و فیزیولوژی

نمودار 4-1- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر ارتفاع بوته