نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار عملکرد دانه در تیمار
M50 P200 (مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 1231/27کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار عملکرد دانه در تیمار
M50 P0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 681/5 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. (جدول 4-3).
نمودار روند تغییرات عملکرد دانه در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-7) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.
نمودار روند تغییرات عملکرد دانه در سطوح مختلف سولفید مولیبدن ( نمودار 4-8) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ عملکرد دانه با تغییر سطوح مختلف سولفت مولیبدن می باشد.
نمودار اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری آنها در سطح احتمال 1درصد بوده و بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمار M50 P200(ترکیب 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم با 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد. (نمودار 4-9).

نمودار 4-7- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه

نمودار 4-8- نمودار اثرات سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر عملکرد دانه

نمودار 4-9- نمودار اثرات سطوح متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر عملکرد دانه
4-4- طول ریشه (سانتیمتر):
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم در سطح احتمال 1 درصد و اثرات متقابل سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن بر طول ریشه یونجه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود، همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر معنی داری بین سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر طول ریشه وجود ندارد. (جدول 4-1)
نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر مولیبدن میزان طول ریشه اختلاف معنی داری داشته، به طوری که بیشترین طول ریشه در تیمار P400(مصرف 400 کیلوگرم کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم)؛ به میزان 94/39 سانتی متر و کمترین میزان طول ریشه مربوط به تیمار P0(عدم مصرف سولفات پتاسیم) به میزان 6/25 سانتیمتر بدست آمد. (جدول 4-2).
بررسی سطوح مختلف سولفید مولیبدن بر میزان طول ریشه در گیاه یونجه نشان داد سطوح مختلف سولفید مولیبدن تأثیر معنی داری بر این صفت داشته است. بیشترین مقدار طول ریشه در تیمار M100(مصرف 100 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 2/33 سانتیمتر و کمترین میزان طول ریشه مربوط به تمیار) M0 عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 03/30 سانتیمتر بدست آمد. (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین ها بین اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود داشته و بیشترین مقدار طول ریشه در تیمار M50 P400
(مصرف 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم ترکیب با مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) به میزان 7/42 سانتیمتر و کمترین مقدار طول ریشه در تیمار M0 P0( عدم مصرف سولفات پتاسیم ترکیب با عدم مصرف سولفید مولیبدن) به میزان 97/24 سانتیمتر بدست آمد. (جدول 4-3).
نمودار روند تغییرات عملکرد طول ریشه در سطوح مختلف سولفات پتاسیم (نمودار 4-10) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف سولفات پتاسیم می باشد.
نمودار تغییرات طول ریشه در سطوح مختلف سولفید مولیبدن ( نمودار 4-11) نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری بین میانگین داده ها از لحاظ طول ریشه با تغییر سطوح مختلف سولفید مولیبدن می باشد.
نمودار اثرات متقابل سطوح مختلف سولفات پتاسیم و سولفید مولیبدن نیز بیانگر وجود اختلاف معنی داری آنها در سطح احتمال 1درصد بوده و بیشترین میزان طول ریشه در تیمار M50 P400(ترکیب 400 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم با 50 کیلوگرم در هکتار سولفید مولیبدن) بدست آمد. (نمودار 4-12).